Skaidrojums par skolas formām

Saskaņā ar Izglītības likuma 54.panta 8.punktu izglītojamā pienākums ir atrasties izglītības iestādē iekšējās kārtības noteikumiem atbilstošā apģērbā. Tātad skola iekšējās kārtības noteikumos drīkst noteikt, kādā apģērbā bērniem jānāk uz skolu, un līdz ar to drīkst arī noteikt, ka skolā jāvalkā skolas forma.

Pirms grozījumu izdarīšanas skolas iekšējās kārtības noteikumos, nosakot skolas formu kā obligātu, skolai būtu jāveic skolēnu un vecāku aptauja, lai noskaidrotu personu, uz kurām šie grozījumi attieksies, viedokli. Bērnu tiesības izteikt viedokli un tikt uzklausītiem noteiktas Bērnu tiesību aizsardzības likuma 13.pantā, saskaņā ar kuru bērnam ir tiesības brīvi izteikt savas domas, šajā nolūkā saņemt un sniegt jebkāda veida informāciju, tiesības tikt uzklausītam, jebkurās jomās, kas skar bērna intereses, bērna viedoklim veltāma pienācīga vērība atbilstoši viņa vecumam un briedumam.
Gadījumā, ja vairākums skolēnu un vecāku būtu par skolas formas ieviešanu, šo prasību varētu ieviest (skolas iekšējās kārtības noteikumos noteikt, ka skolā jāvalkā skolas forma) un pārējiem šis vairākuma viedoklis būtu jārespektē.

Bērna nodrošināšana ar apģērbu ir vecāku pienākums, kas izriet no aizgādības tiesībām, un vecākiem bērns ir jānodrošina ar apģērbu neatkarīgi no skolas formas ieviešanas. Jāņem vērā, ka skolas forma nedrīkst būt dārga, pretējā gadījumā tas var tikt uzskatīts kā netiešais maksājums par izglītību.

Vairāku Latvijas pašvaldību saistošie noteikumi paredz pabalstu izglītības ieguves atbalstam vai pabalstu mācību gada uzsākšanai, kas ietver arī izdevumus apģērbam. Nosakot pienākumu iegādāties skolas formu, būtu jāizdara grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos, paredzot pašvaldības palīdzību tām ģimenēm, kam nepietiek līdzekļu skolas formas iegādei.