Skolēnu iesvētību pasākumi jāuzrauga skolai

Tuvojas vairākās izglītības iestādēs īstenotas tradīcijas – “iesvētības” jeb 10.klašu skolēnu un pirmkursnieku uzņemšanas laiks. Tādēļ tiesībsargs atgādina, ka skolas organizēts pasākums, kurā 10.klašu skolēniem vai pirmkursniekiem jāiztur dažādi vecāko klašu skolēnu izdomāti pārbaudījumi, nedrīkst būt saistīts ar vardarbību, personisko mantu bojāšanu un cita veida morāles un ētikas normām neatbilstošu rīcību.

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta pirmo daļu izglītības iestāžu vadītāji un darbinieki ir atbildīgi par bērna veselības un dzīvības aizsardzību, bērna drošību, kvalificētu pakalpojumu sniegšanu un bērna tiesību ievērošanu. Tā paša likuma 9.pantā noteikts, ka bērnu nedrīkst mocīt un fiziski sodīt, aizskart viņa cieņu un godu vai izturēties cietsirdīgi.

Saskaņā ar Izglītības likuma 30.panta pirmo daļu skolas direktors atbild par izglītības iestādes darbību, tās rezultātiem, par šā likuma un citu izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu.

Tiesībsarga ieskatā skolēnu “iesvētības” jeb 10.klašu vai pirmā kursa skolēnu uzņemšana skolā var pastāvēt kā viena no skolas tradīcijām, taču pasākums nekādā gadījumā nedrīkst būt vērsts uz bērnu pazemošanu un spīdzināšanu.

Lūdzu nodrošināt, lai ikviena skolas rīkota pasākuma saturs neapdraud bērna drošību, veselību, tikumību vai citas būtiskas bērna intereses.