Starpsektoriālās dialoga platformas tematiskā tikšanās par cilvēktirdzniecības riskiem

 

2020.gada 23.aprīlī tiešsaistes režīmā norisinājās ikmēneša Starpsektoriālās dialoga platformas tematiskā tikšanās “Darbaspēka migrācija Latvijā: piespiedu darba un ekspluatācijas riski”, kurā piedalījās arī pārstāvji no Tiesībsarga biroja.

Tikšanās ietvaros biedrības “Patvērums “Drošā māja”” pārstāve informēja dalībniekus par sniegtajām konsultācijām informācijas centrā iebraucējiem (trešo valstu valstspiederīgajiem) saistībā ar nodarbinātības jautājumiem.

Saistībā ar cilvēktirdzniecību tika norādīts, ka 2019.gadā par cilvēku tirdzniecības upuriem tika atzīti 17 Tadžikistānas un 5 Uzbekistānas pilsoņi, savukārt 2020.gadā 12 Tadžikistānas, 3 Uzbekistānas un 7 Indijas pilsoņi. Tika vērsta sanāksmes dalībnieku uzmanība uz komplicētiem procesiem Valsts darba inspekcijas veiktajās pārbaudēs un problēmām ar tiesas pieejamību lietās par darba algas piedziņu.

Savukārt Valsts darba inspekcijas pārstāve norādīja uz izaicinājumiem, ar ko saskarās ikdienā, skatot darbaspēka ekspluatācijas gadījumus, kā arī uz nākotnes nepieciešamajiem uzlabojumiem gan normatīvajā regulējumā, gan Valsts darba inspekcijas īstenotajās pārbaudēs.
Visbeidzot Iekšlietu ministrijas pārstāve informēja par FLOW projektu “Nelikumīgu līdzekļu plūsmu un upuru atklāšanas sarežģījumi darba ekspluatācijas gadījumos” un tā ietvaros izstrādāto analītisko rīku “Netīrais bizness. Atklājot darbaspēka ekspluatācijas biznesa modeli”. Tāpat tika prezentēta FLOW projekta ietvaros izstrādātā risku vadības rīkkopa uzņēmējiem darbaspēka ekspluatācijas un cilvēku tirdzniecības novēršanai uzņēmumos un to piegādes ķēdēs, kas būs pieejama ikvienam interesentam.

Tikšanās noslēgumā dalībnieki diskutēja par Krimināllikuma 154.2 panta (Cilvēku tirdzniecības jēdziens) redakciju, kas kriminālprocesu par piespiedu darba gadījumiem taisnīgam noregulējumam, iespējams, būtu papildināms ar jaunu darbības formu – eskpluatāciju.