Svarīga informācija vecākiem par pirmsskolas izglītības pieejamību

ANO Konvencijas pret diskrimināciju izglītībā 1. panta otrajā daļā noteikts, ka “Šajā konvencijā termins “izglītība” attiecas uz visu veidu un līmeņu izglītību, un ietver izglītības pieejamību, izglītības standartus un kvalitāti, kā arī apstākļus, kādā tā tiek sniegta.” Līdz ar to tiesības uz izglītību aptver visas izglītības pakāpes, tostarp pirmsskolas izglītību.

Vienlīdzīgas iespējas

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 11. panta pirmā daļa: “Valsts nodrošina visiem bērniem vienādas tiesības un iespējas iegūt izglītību atbilstoši katra spējām.”

Vispārējās izglītības likuma 21. pants: “Vietējās pašvaldības savā administratīvajā teritorijā nodrošina vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada vecuma.”

Bērnudārzs bez maksas

Izglītības likuma 55.panta 1.punkts: “Izglītojamam ir tiesības uz valsts vai pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi.”

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 11. panta otrā daļa: “Bērnam ir tiesības uz bezmaksas pirmsskolas sagatavošanu, pamata un vidējo izglītību, kā arī arodizglītību.”

Pašvaldības pienākums

Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punkts “Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; (..)”.

Izglītības likuma 17. panta pirmā daļa: “Katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības (..)”

Tātad saskaņā ar tiesisko regulējumu ikvienam bērnam no pusotra gada vecuma ir tiesības uz vienlīdzīgu iespēju pamata bez maksas iegūt pirmsskolas izglītību. “Uz vienlīdzīgu iespēju pamata” nozīmē to, ka vecākiem nav jāmaksā par izglītības iegūšanu neatkarīgi no tā, vai bērns apmeklē privāto vai pašvaldības bērnu dārzu, ja vien privātais bērnu dārzs nav bijusi vecāku brīva izvēle.

Tiesībsarga ieteiktais risinājums:

  1.  Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā vērsties ar iesniegumu pašvaldībā un lūgt nodrošināt bērnam vietu dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības bērnudārzā vai segt maksu par pirmsskolas izglītības ieguvi privātajā bērnudārzā pilnā apmērā.
  2. Pašvaldības atteikumu pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā. Pieteikumu pamatot ar iepriekš minēto tiesisko regulējumu un lūgt tiesu uzlikt pienākumu pašvaldībai apmaksāt pirmsskolas izglītības ieguvi pilnā apmērā.

Ja pašvaldība atbildi nav noformējusi kā adresātam nelabvēlīgu administratīvo aktu (lēmumu), bet kā vēstuli, pārsūdzēt to kā administratīvo aktu, norādot tiesai, ka tas ir administratīvais akts, jo ar to ir liegtas tiesības uz valsts vai pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības ieguvi. Šādā gadījumā pārsūdzības termiņš būs 1 gads, jo administratīvajā aktā nebūs norādīts pārsūdzības termiņš.