Tiesībsarga 2020. gada ziņojums

2021.gada 10. februārī tiesībsargs iesniedza Saeimai ziņojumu par 2020. gadu, kurā sniegta informācija par Tiesībsarga biroja 2020. gada aktualitātēm un galvenajiem uzdevumiem, kas tika paveikti. 

Tiesībsargs ziņojumā norāda, ka kopumā 2020. gads ir pagājis aktīvā un daudzšķautņainā darbā, bet kā lielāko sasniegumu vēlas akcentēt četras uzvaras Satversmes tiesā saistībā ar personu minimālajiem ienākumiem. Lai arī prasījums tika formulēts par minimālā ienākuma apmēra adekvātumu, pēc būtības tas bija prasījums par sociālās drošības sistēmas nesakārtotību.

Līdzīgi kā citās jomās, Covid-19 pandēmija ir atstājusi ietekmi arī uz Tiesībsarga birojā 2020. gadā saņemto jautājumu un sūdzību raksturu. Jebkuri valdības pieņemtie lēmumi un paziņojumi Covid-19 infekcijas ierobežošanas nolūkā teju tajā pat brīdī atspoguļojās Tiesībsarga biroja e-pasta jautājumu un iesniegumu saturā. Tiesībsargs rūpīgi sekoja līdzi, lai personu tiesību ierobežojumi būtu samērīgi un netiktu noteikti nesamērīgi ilgi. Sevišķa uzmanība tika pievērsta precīzai, savlaicīgai un cilvēktiesību principiem atbilstošai sabiedrības tiesību uz informācijas pieejamību nodrošināšanai, kā arī īpaši aizsargājamo sabiedrības grupu tiesību nodrošināšanai.

Ar tiesībsarga 2020.gada ziņojumu iespēja iepazīties šeit.