Tiesībsarga atbilde atklātajai vēstulei par internātskolu finansēšanas kārtību

Latvijas Republikas tiesībsargs ir saņēmis partijas “No sirds Latvijai” Saeimas frakcijas deputātu atklāto vēstuli, kurā izteikts protests pret internātskolu finansēšanas nodošanu pašvaldību pārziņā, jo tas, frakcijas ieskatā, var apdraudēt internātskolu pastāvēšanu, kas savukārt var veicināt internātskolu skolēnu izkrišanu no izglītības sistēmas, radot bērniem sociālās atstumtības risku.

Savukārt tiesībsargs norāda, ka bērnu ievietošana internātskolās ne vienmēr ir bērnu interesēm atbilstoša, jo veicina šo bērnu sociālo atstumtību. Ja bērnam tiek izvēlēta izglītības iestāde, kas atrodas citas pašvaldības teritorijā, tālu no bērnu nama un vecāku dzīvesvietas, tas rada bērna tiesību iegūt izglītību dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē pārkāpumu. Vienlaikus tas pārkāpj bērna tiesības uz ģimenes un privāto dzīvi, jo lielais attālums no izglītības iestādes līdz bērnu namam rada šķēršļus bērnam uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar vecākiem, radiniekiem, uzticības personām un draugiem. Vecāki nevar finansiāli atļauties aizbraukt pie bērna tik bieži, cik vēlētos un cik būtu nepieciešams. Līdz ar to šāda prakse neveicina ģimenes saišu atjaunošanos. Arī bērnu nama vadītājam tiek radīti šķēršļi pilnvērtīgi aizvietot savam aizbilstamajam vecākus.

ANO Bērnu tiesību komiteja 2016. gada 29. janvārī Latvijai sniegtajās rekomendācijās izteikusi bažas par bērnu aprūpes iestāžu praksi ievietot savā aprūpē esošos bērnus internātskolās, lai gan tuvumā ir pieejamas arī citas izglītības iestādes, kā arī norādījusi uz informācijas trūkumu par bērnu tiesību ievērošanu internātskolās, jo nav skaidrs, kurš uzņemas galveno atbildību par šo bērnu tiesību ievērošanu. Komiteja ir ieteikusi Latvijai izstrādāt visaptverošus pasākumus, lai attīstītu iekļaujošu izglītību un panāktu, ka prioritāte tiek piešķirta iekļaujošai izglītībai, nevis bērnu ievietošanai specializētās institūcijās un klasēs, kā arī izglītot un norīkot integrētajās klasēs specializētus skolotājus un profesionāļus, lai sniegtu individuālu atbalstu un pienācīgu uzmanību bērniem ar mācīšanās grūtībām.[1]

Tiesībsarga ieskatā internātskolu finansēšana no pašvaldības budžeta veicinās iekļaujošās izglītības attīstību un līdz ar to sekmēs ikviena bērna tiesības uzaugt ģimenē un iegūt izglītību atbilstoši savām spējām uz vienlīdzīgu iespēju pamata, novēršot bērnu ar speciālajām vajadzībām, bērnu no sociālā riska ģimenēm un bez vecāku gādības palikušo bērnu segregāciju.

Pilns vēstules teksts pievienots pielikumā.


[1]ANO Bērnu tiesību komitejas 2016. gada 29. janvāra noslēguma apsvērumi pieejami http://www.lm.gov.lv/text/1318