Tiesībsarga atzinums par vienlīdzības principa īstenošanu ārstniecības personu atlīdzības noteikšanā

Tiesībsargs ir sagatavojis atzinumu par vienlīdzības principa īstenošanu ārstniecības personu atlīdzības noteikšanā. Atzinumā tika vērtēts, vai ārstniecības personām noteiktais pagarināts normālais darba laiks sasniedz leģitīmo mērķi un vai valsts noteikusi pienācīgu kompensāciju par darbu pagarināta normālā darba laika apstākļos.

Šobrīd Ārstniecības likums noteic, ka ārstniecības personai var noteikt pagarinātu normālo darba laiku (60 stundas nedēļā), kas pārsniedz Darba likumā noteikto normālo darba laiku (40 stundas nedēļā), ja tiek ievēroti darba drošības un veselības aizsardzības vispārīgie principi. Pagarinātu normālo darba laiku var noteikt, lai nodrošinātu cilvēkresursus veselības nozarē ilgtermiņā un tādejādi garantēt ārstniecības pieejamību. Savukārt darba samaksa par darbu, kas pārsniedz normālo darba laiku (t.i., sākot no 41.līdz 60.stundai), netiek apmaksāta kā virsstundas.

Atzinums un atzinuma kopsavilkums pievienoti pielikumā.