Tiesībsarga biroja eksperti piedalās Valsts Robežsardzes koledžas rīkotajā starptautiskajā seminārā “Cilvēktirdzniecības novērošanas un apkarošanas tiesiskie aspekti:problēmas, risinājumi, labākā pieredze”

Eiropas Savienības karogs

Eiropas Savienība

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Projektu  “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1) līdzfinansē Eiropas Savienība

No 25.-28. novembrim Tiesībsarga biroja pārstāvji piedalīgās Valsts Robežsardzes koledžas rīkotajā starptautiskajā seminārā “Cilvēktirdzniecības novēršanas un apkarošanas tiesiskie un praktiskie aspekti: problēmas, risinājumi, labākā pieredze”. Seminārā piedalījās pārstāvji no Latvijas Republikas Valsts policijas, Valsts robežsardzes koledžas, kā arī robežsardzes institūciju pārstāvji no Baltkrievijas, Lietuvas, Moldovas, Polijas un Somijas.

Semināra laikā tā dalībnieki dalījās pieredzē par cilvēktirdzniecības apkarošanas situāciju viņu pārstāvētajās valstīs, kā arī atbalsta sniegšanu, konstatējot cilvēktirdzniecības gadījumus. Vienlaikus tika skarti jautājumi par nacionālo apmācību organizēšanas un īstenošanas panākumiem cilvēktirdzniecības apkarošanas jomā. Semināra laikā Tiesībsarga biroja pārstāvji uzstājās ar priekšlasījumu un prezentāciju angļu valodā par atbalsta sniegšanu, konstatējot cilvēktirdzniecības gadījumus, kā arī par tiesībsarga lomu cilvēktirdzniecības prevencijā un apkarošanā. Prezentācijas ietvaros tika sniegta informācija par tiesībsarga realizēto projektu “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas procedūru pilnveidošana izraidīšanas procesā” Nr.TSB/PMIF/2018/1, tā ietvaros paveiktajām un plānotajām aktivitātēm. Prezentācija angļu valodā pieejama pielikumā. 

Vienlaikus semināra laikā tika organizēta Tiesībsarga biroja ekspertu individuāla tikšanās ar Valsts Robežsardzes koledžas pārstāvjiem, lai pārrunātu projekta aktualitātes un turpmāko sadarbību, tajā skaitā tiesībsarga ekspertiem iesaistoties kvalifikācijas paaugstināšanas programmas “Cilvēktirdzniecības upuru atpazīšana atgriešanas un patvēruma procedūrās” izstrādē. Programma tiek izstrādāta, īstenojot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada programmas ietvaros projektu Nr.VRK/PMIF/2019/2 “Konvojnieku kapacitātes stiprināšana”.