Tiesībsarga biroja ekspertu vizītes Valsts robežsardzes reģionālo pārvalžu struktūrvienībās, lai pārrunātu ar cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanu saistīto problemātiku

Eiropas Savienības karogs

Eiropas Savienība

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Projektu  “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1) līdzfinansē Eiropas Savienība

Tiesībsarga birojam projekta “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” 3.pasākuma “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas procedūru pilnveidošana izraidīšanas procesā” ietvaros kā viens no veicamajiem pasākumiem ir noteikts Tiesībsarga biroja īstenoto novērošanas procedūru un metodikas pārskatīšana un pilnveidošana cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas kontekstā, kā arī materiāla sagatavošana par cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanu izraidīšanas procesā. 

Tādējādi 2019.gada 18.oktobrī, 11., 12. un 29.novembrī Tiesībsarga biroja pārstāvji projekta ietvaros apmeklēja Rīgas, Daugavpils, Ludzas un Viļakas pārvaldi, tiekoties ar to Valsts robežsardzes teritoriālo struktūrvienību dienestu amatpersonām, kas atbildīgas par imigrācijas kontroli un komunikāciju ar izraidāmajiem ārzemniekiem. Vizīšu mērķis bija noskaidrot, vai Valsts robežsardzes amatpersonas ir informētas par cilvēku tirdzniecību un ar to saistīto problemātiku, kā arī to, cik liela daļa amatpersonu ir saņēmušas apmācības cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanā. Tāpat ar amatpersonām tika pārrunāts, kādam būtu jābūt mācību materiālam, lai tas atbilstu Valsts robežsardzes amatpersonu faktiskajām vajadzībām, būtu informatīvs un vienlaikus arī ērti un praktiski pielietojams.

Apkopojot vizīšu laikā iegūto informāciju secināms, ka lielākajai daļai Valsts robežsardzes amatpersonu ir teorētiskas zināšanas par to, kas ir cilvēku tirdzniecība un kādas var būt iespējamo cilvēku tirdzniecības upuru pazīmes. Zināšanas iegūtas vai nu klātienē apmeklējot ar šo tēmu saistītas apmācības, ko īsteno Valsts robežsardzes koledža, vai arī saņemot šo informāciju no kolēģiem, kas attiecīgās zināšanas nodod tālāk. Tāpat zināšanas cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanā noteiktam amatpersonu lokam ir iespējams iegūt, piedaloties Eiropas Robežu un krasta apsardzes (FRONTEX) aģentūras īstenotajās aktivitātēs.  Vienlaikus tika secināts, ka ne visās struktūrvienībās informētības līmenis ir vienlīdz augsts. Tāpat šīs tikšanās izgaismoja apstākli, ka, lai gan amatpersonām ir teorētiskas zināšanas, tomēr nereti pastāv grūtības iespējamos cilvēku tirdzniecības upurus identificēt praksē. Tam cēlonis var būt gan grūtības upuri identificēt zināšanu trūkuma dēļ vai nepietiekama izpratne par to, ka cilvēku tirdzniecība ir aktuāla problēma arī Latvijas teritorijā, gan arī citi apstākļi. Piemēram, ja pati persona nesniedz informāciju, jo baidās no pāridarītāja vai neuzticas valsts iestādēm. Tādējādi ir svarīgi turpināt Valsts robežsardzes amatpersonu apmācības cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanā, vienlaikus sniedzot teorētisko informāciju par to, kas ir cilvēku tirdzniecība, kādi ir tās veidi, sekas, kā arī upurus raksturojošās pazīmes. Savukārt īpašs uzsvars ir jāvelta praktiskām apmācībām, iekļaujot dažādu situāciju paraugdemonstrējumus, lomu spēles un citas pielīdzināmas metodes.