Tiesībsarga birojā notika diskusija par personas datu apstrādi tiesu darbā

Šī gada 5.jūlijā tiesībsargs aicināja uz tikšanos pārstāvjus no Tieslietu ministrijas, Augstākās tiesas, Administratīvās rajona tiesas, Rīgas apgabaltiesas, Tiesu administrācijas, Datu valsts inspekcijas un nevalstiskās organizācijas “Baltic Human Rights Society”, lai diskutētu par datu aizsardzības prasību ievērošanu Tiesu informācijas sistēmā un personas datu apstrādi tiesu darba vajadzībām.

Diskusijas ietvaros būtiska nozīme tika pievērsta datu apstrādes mērķiem un tiesiskajam pamatojumam, kas izriet no likuma ““Par tiesu varu”, Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra noteikumiem Nr.618 “Tiesu informatīvās sistēmas noteikumi” un dažādiem procesuālajiem likumiem.

Tiesu pārstāvji uzsvēra, ka plaša pieeja lietu datiem un iepriekš pieņemtajiem nolēmumiem ļauj tiesnešiem gan izvērtēt pieteikumu pieļaujamību, iegūt informāciju par saistītajām tiesvedībām un pierādījumiem, gan arī veicina tiesu prakses vienveidību. Tikšanās laikā tika apspriesti jautājumi par personas iespējām lūgt dzēst vai labot sistēmā pieejamos datus, informācijas glabāšanas termiņiem, kā arī sūdzību izskatīšanas kārtību pēc Vispārīgās datu aizsardzības regulas spēkā stāšanās.

Vienlaikus Tiesu administrācija informēja, ka šobrīd norit darbs pie tehniskajām specifikācijām jaunas Tiesu informācijas sistēmas izstrādei, un šajā izstrādes procesā tiek uzklausīti tiesu sistēmas pārstāvju viedokļi un ierosinājumi.