Tiesībsarga biroja pārstāvji 2020. gada 31. janvārī bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēja Sociālās aprūpes centru “Pļaviņas”

Vizītes mērķis bija pārbaudīt 2018. gada 3. augusta tiesībsarga ziņojumā “Par cilvēktiesību nodrošināšanu Pļaviņu novada domes sociālās aprūpes centrā “Pļaviņas”” sniegto rekomendāciju ieviešanu un ar tām saistītos problēmjautājumus.  Vizītes laikā Sociālās aprūpes centrā “Pļaviņas” tika konstatēts, ka no iepriekš sniegtajām 13 rekomendācijām ir izpildītas 3, nav izpildītas 6 un 4 rekomendācijas ir izpildītas daļēji, jo to izpilde prasa papildus finanšu līdzekļus. 

Tika secināts, ka Sociālās aprūpes centrā “Pļaviņas” administrācijai un darbiniekiem trūkst vienotas izpratnes par atsevišķu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas procesu īstenošanu:

– klientu regulāras aprūpes nozīmi (piemēram, klientu mazgāšana notiek vidēji reizi 7-9 dienās);
– regulāru nodarbību un brīvā laika pavadīšanas nodrošināšanu klientiem (piemēram, klientu brīvais laiks netiek aizpildīts ar jēgpilnām nodarbībām un pasākumiem);
– regulāru pastaigu svaigā gaisā nodrošināšanas nepieciešamību (piemēram, guloši klienti netiek pastaigās svaigā gaisā);
– institūcijas atbildīgajiem darbiniekiem trūkst vienotas izpratnes par klientu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu aizpildīšanu un realizāciju.

Sarunā ar Sociālās aprūpes centra “Pļaviņas” administrāciju Tiesībsarga biroja pārstāvji sniedza detalizētu skaidrojumu par klientiem sniegtās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesu pilnveidošanu un iespējamo problēmsituāciju risinājumiem. Lai veicinātu institūcijas darbinieku izpratni par klientu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānos atspoguļotās informācijas nozīmi, Sociālās aprūpes centra “Pļaviņas” direktorei tika rekomendēts sazināties ar Labklājības ministrijas Metodiskās vadības un kontroles speciālistiem, lai saņemtu metodisko atbalstu un skaidrojumu par klientu dokumentu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Par vizītes laikā konstatētajām neatbilstībām tika sagatavots tiesībsarga “Ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu Pļaviņu novada domes sociālās aprūpes centrā „Pļaviņas”” un 2020. gada 18. februārī tika nosūtīts  atbildīgajām institūcijām – Sociālās aprūpes centram “Pļaviņas”, Pļaviņu novada domei un Labklājības ministrijai ar aicinājumu novērst konstatētos trūkumus, lai turpmāk nodrošinātu pienācīgu saistošo normatīvo aktu un cilvēktiesību standartu ievērošanu.