Tiesībsarga biroja viedoklis A.Arikānes lietā

A.Arikānes lietā tiesībsarga ieskatā PASAM „Gauja” nav tiesiska pamata pārtraukt pakalpojumu sniegšanu A.Arikānei. Turklāt Tiesībsarga birojs aicina Inčukalna novada domi lemt par PASAM „Gauja” lēmuma atcelšanu, jo lēmumā nav norādīts tiesisks pamats pakalpojumu sniegšanas ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pārtraukšanai.

Tiesībsarga birojā 2012.gada 15.oktobrī ir saņemts iesniegums par pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu Anitai Arikānei Inčukalna novada pašvaldības aģentūrā „Sociālās aprūpes māja Gauja” (turpmāk – PASAM „Gauja”), jo A.Arikāne savas pārdomas par problēmām, ar kurām tā saskārusies, atrodoties PASAM „Gauja”, publicējusi portālā draugiem.lv sadaļā „Dienasgrāmatas”.