Tiesībsarga birojs kā labais piemērs starptautiskos pasākumos

2019.gada maijā un jūnijā norisinājās vairāki starptautiska līmeņa pasākumi, kuros ar labās prakses piemēriem piedalījās arī tiesībsarga biroja pārstāve – Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece Anete Ilves.

 

Konference “Par iekļaujošu izaugsmi 2019”

 

Eiropas Komisija 2019.gada 20.maijā Briselē, Beļģijā organizēja ikgadējo konferenci “Par iekļaujošu izaugsmi 2019”. Konference katru gadu kopā saved politikas veidotājus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, lai diskutētu par aktualitātēm Eiropas Savienībā. Šogad konference fokusējās uz sociālo tiesību turpmāku attīstību Eiropas Savienībā, ņemot vērā, ka tuvojas Eiropas 2020 Stratēģijas termiņa beigas.
 
Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece Anete Ilves kā Eiropas Nacionālo cilvēktiesību institūciju tīkla (turpmāk – ENNHRI) Sociālo un ekonomisko tiesību darba grupas vadītāja uzstājās konferences sadaļā “Neatkarīgie nacionālie cilvēktiesību aizstāvji par stiprākām sociālajām tiesībām pēc 2020.gada Eiropas Savienībā: Eiropas Sociālo tiesību Pīlāra un Eiropas Sociālās hartas piemērošana, lai sekmētu Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu” ar priekšlasījumu par nacionālo cilvēktiesību institūciju lomu un nozīmi, īstenojot sociālo tiesību ieviešanas uzraudzību Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Anete Ilves uzsvēra nacionālo cilvēktiesību institūciju neatkarības nozīmi, norādot, ka sociālās tiesības nav aktuālas tikai vienā konkrētā Eiropas reģionā, bet apver gan Eiropas Savienības valstis, gan valstis ārpus Eiropas Savienības (ģeogrāfisko Eiropu).

Anete Ilves norādīja uz ENNHRI valstu prioritārajiem jautājumiem sociālo tiesību aizsardzībā, kas bieži vien dažādās valstīs ir līdzīgi, piemēram, tiesības uz sociālo aizsardzību, tiesības uz darbu, aizsardzība pret nabadzību un tiesības uz mājokli. ENNHRI kā 2019.gada tēmu ir izvirzījis aizsardzību pret nabadzību, tādēļ Anete Ilves iepazīstināja ar dažādām metodēm un instrumentiem, ko Eiropas cilvēktiesību institūcijas izmanto, lai mudinātu valdības aktīvāk strādāt pie nabadzības samazinājuma, kā vienu no piemēriem minot arī situāciju Latvijas Republikā.

Tādējādi Anete Ilves aicināja Eiropas Savienības institūcijas ņemt vērā nacionālo cilvēktiesību institūciju paveikto, kā arī izmantotos līdzekļus un instrumentus, lai nodrošinātu sociālo tiesību ievērošanu un stiprināšanu visā Eiropas Savienībā.

 

NHRI Akadēmija

 

Eiropas Nacionālo cilvēktiesību institūciju tīkls (turpmāk – ENNHRI)  katru gadu saviem biedriem organizē nedēļu ilgas apmācības par tēmu, kas saistīta ar konkrētā gada prioritāro jomu. 2019.gadā ENNHRI prioritāte ir sociālās tiesības, līdz ar to šogad, no 3. līdz 7. jūnijam NHRI Akadēmija, ko ENNHRI organizēja sadarbībā ar Demokrātisko institūciju un Cilvēktiesību biroju (ODIHR) un Starptautisko Cilvēktiesību universitāti (Global Campus of Human Rights) tika veltīta sociālajām tiesībām, to efektīvai ieviešanai, monitorēšanai, sadarbībai ar valdību un atbildīgajām institūcijām, sabiedrības informēšanai par jautājumiem, kas skar sociālās tiesības.

Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece Anete Ilves uzstājās ar lekciju par Latvijas Republikas tiesībsargu kā labās prakses piemēru, īstenojot dažādus sociālo tiesību aspektus, piemēram:

  • vizuāla informācijas pasniegšana, kad atbildīgās institūcijas norāda uz finanšu līdzekļu trūkumu (piemērs, vairāki pētījumi, kas skar bērnu tiesības uzaugt ģimenē);
  • nodokļu reforma jeb cipari, cipari, cipari un kā informāciju pasniegt saprotamā formātā (piemērs, pētījums “Nodokļu reforma neapliekamā minimuma, atvieglojumu un attaisnoto izdevumu piemērošanas problēmu, efektivitātes un risinājumu izvērtējumā”, 2019),
  • vai īpaši izolētām sabiedrības grupām arī tiesības, piemēram, tiesības uz veselību, tiesības uz privātumu un cieņu (piemērs, ziņojums par bērnu tiesību pārkāpumiem VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā “Ainaži””, 2018).

Pēc prezentācijas sākās aktīva dalībvalstu diskusija gan uzdodot papildus jautājumus par instrumentiem, ko izmanto Latvijas Republikas tiesībsargs, gan daloties ar savu pozitīvo un negatīvo pieredzi, sociālo tiesību īstenošanā citās Eiropas valstīs.

Vairāk informācijas par augstāk minētajiem pasākumiem: