Tiesībsarga birojs uzsāk vērienīgu projektu ar mērķi samazināt cilvēktirdzniecības riskus piespiedu izraidīšanas procesā

2019.gada martā Tiesībsarga birojs uzsāk vairāku gadu ilgu projektu “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1). Projekta vispārīgais mērķis ir nodrošināt piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības procesu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra direktīvai 2008/115/EK. Savukārt projekta tiešais mērķis ir pilnveidot Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu ārzemnieku piespiedu izraidīšanas novērošanas mehānismu.

Projekta ietvaros īpaša uzmanība tiks pievērsta nepilngadīgo bērnu, kuri ceļo bez pavadības, tiesību aizsardzībai un cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas procedūru pilnveidošanai izraidīšanas procesā.

Lai nodrošinātu efektīva piespiedu kārtā izraidāmo personu novērošanas mehānisma funkcionēšanu, jāveic darbs, kas pilnveidotu esošās iestrādes (metodoloģiju, vadlīnijas, anketas, datu bāzi). Praktiskos piemērus gūstot no personu aptaujām, slēgta tipa iestāžu apsekošanas un ārzemnieku izraidīšanas novērošanas praksēm.

Pēdējo četru gadu laikā, kopš palielinājies no Vjetnamas Sociālistiskās Republikas ieceļojošo neregulāro migrantu skaits, ir identificēti gadījumi, t.sk. nepilngadīgo ārzemnieku bez pavadības vidū, kas norāda uz cilvēku tirdzniecības riskiem, tādēļ viens no projekta darbības virzieniem būs saistīts ar pašreizējo praksi cilvēktirdzniecības upuru atpazīšanā Valsts robežsardzes veiktajās procedūrās (piemēram, intervijās). Aptaujājot izraidāmos ārzemniekus, nepieciešams noteikt to papildus jautājumu loku, kas palīdzēs novērotājam atpazīt iespējamos cilvēktirdzniecības upurus, un sadarbībā ar iestādēm, kas atbildīgas par cilvēku tirdzniecības novēršanu, nodrošināt šo upuru tiesību aizsardzību. Projekta īstenošanas rezultātā tiks stiprināta starpinstitucionālā sadarbība, lai identificētu cilvēku tirdzniecības upurus pirms izraidīšanas, un nodrošinātu viņu tiesību aizsardzību, t.sk. pret atkārtotu viktimizāciju un nonākšanu cilvēktirdzniecības organizatoru pakļautībā.

Pēdējos gados sevišķi izgaismojusies problēma, kas saistās ar nepilngadīgo ārzemnieku bez pavadības ģimenes locekļu meklēšanu – bāriņtiesām trūkst vadlīniju un pieredzes, lai uzsāktu šo radinieku meklēšanu. Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 4.panta otro daļu, bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Tādējādi lietās ar bērniem, kas ceļo bez likumiskajiem pārstāvjiem, bērnu tiesiskās intereses aizstāv tieši bāriņtiesu locekļi. Taču šobrīd bāriņtiesām nav pieejami informatīvie un praktiskie resursi, kas palīdzētu saprast, kā rīkoties, lai īstenotu nepilngadīgā ārzemnieka, kurš Latvijā uzturas bez vecāka vai cita likumiskā pārstāvja pavadības, tiesību un interešu aizsardzību. Praksē konstatēti gadījumi, kad bāriņtiesas neizprot savus pienākumus nepilngadīgo bērnu bez pavadības tiesību un interešu nodrošināšanā.

Latvijas Republika pēc neatkarības atgūšanas ir pievienojusies Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gada Bērnu tiesību konvencijai. Novērošanas rezultātā tiesībsargs ir nonācis pie slēdziena, ka jāpievērš uzmanība speciālistu sagatavošanai, kas ir atbildīgi par bērnu tiesību aizsardzību piespiedu izraidīšanas procesā, jo izraidāmie bērni ir mazaizsargāto personu grupa, un nacionālā līmeņa iesaistīto ekspertu sagatavošana un zināšanas ir vājas.

Projektu “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1) līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta termiņš ir 01.03.2019. – 28.02.2021. Projektam finanšu informācija – piešķirtais finansējums EUR 106 063, fonda finansējums EUR 79 547 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 26 516.