Tiesībsarga priekšlikumi krimināltiesiskā regulējuma pilnveidei attiecībā par dzimumnoziegumiem pret nepilngadīgajiem

2015.gada 5.augustā Tieslietu ministrs sasauc sanāksmi, lai apspriestu krimināltiesiskā regulējuma pilnveidi dzimumnoziegumu gadījumos pret nepilngadīgām personām. Tiesībsargs ir iesniedzis priekšlikumus krimināltiesiskā regulējuma pilnveidei attiecībā par dzimumnoziegumiem pret nepilngadīgajiem.

 

Tiesībsargs atbalsta izteikto priekšlikumu par probācijas uzraudzības noteikšanu kā pamatsodu pie dzimumnoziegumiem.

Tiesībsargs neiebilst priekšlikumam par atteikšanos no nosacītas notiesāšanas par dzimumnoziegumiem pret bērniem. Pievienojas arī pie TM KTD izteiktā komentāra, ka nosacīta notiesāšana nav pieļaujama arī par KL 161.pantā minēto noziegumu.

Atbalstāms priekšlikums par atteikšanos no nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas par dzimumnoziegumiem pret nepilngadīgajiem. Vienlaikus izsakām atbalstu priekšlikumam par sankciju paaugstināšanu tiem nodarījumiem pret nepilngadīgo dzimumneaizskaramību, kuri pašlaik nav klasificēti kā smagi vai sevišķi smagi. Šāda nepieciešamība ir saistīta arī ar 6.priekšlikumu (neziņošana par noziegumu).

Attiecībā uz 4.priekšlikumu tiesībsargs uztur savu pozīciju, ka noilgums neiestājas par noziegumiem pret nepilngadīgas personas dzimumneaizskaramību. Valstij ir rīcības brīvība attiecībā uz noilguma noteikšanu. Ja bērna intereses valstī ir prioritāras, tad tā var paredzēt, ka noilgums neiestājas par tādiem nodarījumiem, kuri smagi var ietekmēt bērna fizisko un garīgo attīstību. Turklāt pastāv liels risks, ka šādos nodarījumos cietušajiem būs deformēta uztvere par seksuālām attiecībām kā tādām, ģimenes veidošanu un pēcnācēju radīšanu.

Saistībā ar 6.priekšlikumu – ja tiek paaugstinātas sankcijas par noziedzīgiem nodarījumiem pret nepilngadīgo personu tikumību un dzimumneaizskaramību, tad atsevišķa 315.panta daļa nav nepieciešama. Vienlaikus, nepieciešams veikt grozījumus KL 22.panta otrajā daļā, jo pašlaik par KL 315.pantā minēto nodarījumu neiestājas kriminālatbildība noziegumu izdarījušās personas saderinātajam, laulātajam, vecākiem, bērniem, brāļiem un māsām, vecvecākiem un mazbērniem, kā arī tām personām, ar kurām noziegumu izdarījusī fiziskā persona dzīvo kopā un ar kuru tai ir kopīga (nedalīta) saimniecība. Tieši iepriekš minētās personas ir tās, kuras var zināt par dzimumnoziegumiem pret bērniem, jo nereti tos pastrādā tieši viņu ģimenes locekļi. Šī brīža Krimināllikuma 315.pantā ir norādīts “ja ir droši zināms”, tādējādi atsevišķos gadījumos šis formulējums var tikt atšķirīgi interpretēts. Ņemot vērā iepriekš minēto, ierosinu apspriest iespēju veikt grozījumus Krimināllikuma 22.panta otrajā daļā un 315.pantā

 

Iespējamā redakcija:

Krimināllikuma 22.panta otrā daļa:

Par iepriekš neapsolītu slēpšanu un neziņošanu, izņemot noziegumus pret nepilngadīgas personas tikumību un dzimumneaizskaramību, neatbild noziegumu izdarījušās personas saderinātais, laulātais, vecāki, bērni, brāļi un māsas, vecvecāki un mazbērni, kā arī tā persona, ar kuru noziegumu izdarījusī fiziskā persona dzīvo kopā un ar kuru tai ir kopīga (nedalīta) saimniecība.

 

Krimināllikuma 315.pants

Par neziņošanu, ja ir zināms, ka tiek gatavots vai izdarīts smags vai sevišķi smags noziegums,-

Ja netiek paaugstinātas sankcijas par nodarījumiem pret nepilngadīgas personas tikumību un dzimumneaizskaramību, tad atbalstām šādu 315.panta otrās daļas redakciju:

“(2) Par neziņošanu, ja ir zināms, ka tiek gatavots vai izdarīts noziedzīgs nodarījums pret nepilngadīgas personas tikumību un dzimumneaizskaramību, –

 

Šobrīd spēkā esošās KL redakcijas:

22.pants. Iepriekš neapsolīta slēpšana un neziņošana

(1) Nozieguma izdarītāja vai līdzdalībnieka, kā arī nozieguma izdarīšanas rīku un līdzekļu, nozieguma pēdu vai noziedzīgā kārtā iegūtu priekšmetu iepriekš neapsolīta slēpšana un neziņošana par noziegumu nav līdzdalība, un kriminālatbildība par to iestājas tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.

(2) Par iepriekš neapsolītu slēpšanu un neziņošanu neatbild noziegumu izdarījušās personas saderinātais, laulātais, vecāki, bērni, brāļi un māsas, vecvecāki un mazbērni, kā arī tā persona, ar kuru noziegumu izdarījusī fiziskā persona dzīvo kopā un ar kuru tai ir kopīga (nedalīta) saimniecība.

(3) Likumā noteiktajos gadījumos par neziņošanu neatbild arī citas personas.

 

315.pants. Neziņošana par noziegumu

Par neziņošanu, ja ir droši zināms, ka tiek gatavots vai izdarīts smags vai sevišķi smags noziegums, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

 

 

Publiskajā telpā izskanējis viedoklis par ķīmisko kastrāciju dzimumnoziedzniekiem. 2012.gadā tiesībsargs jau sniedza viedokli par ķīmisko kastrāciju, tomēr tad netika izvērtēts leģitīmais mērķis un samērīgums. Ķīmiskā kastrācija ir teorētiski pieļaujama tikai ar personas brīvprātīgu piekrišanu, turklāt jāņem vērā CPT rekomendācijas.

Pie šīs diskusijas varam atgriezties, kad kompetentās institūcijas būs nākušas klajā ar konkrētiem priekšlikumiem par normatīvo regulējumu atbilstoši starptautiskajiem standartiem.

 

 

Tiesībsargs jau 2015.gada 16.jūlijā vērsās pie Saeimas priekšsēdētājas I.Mūrnieces kundzes, Saeimas Juridiskās komisijas un Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisisijas ar lūgumu izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus Krimināllikumā, nosakot, ka personai, kas izdarījusi dzimumnoziegumu pret nepilngadīgu personu, neiestājas kriminālatbildības noilgums, kā arī papildus paredzot atbildību par netiklu darbību izdarīšanu ar mazgadīgo, nosakot bērna vecumu kā kvalificējošu pazīmi.