Tiesībsarga ziņojums par sociālās aprūpes iestādēm

Šī gada ietvaros Tiesībsarga biroja Prevencijas daļas darbinieki apjomīgu pārbaudes vizīšu ietvaros apmeklējuši trīs valsts sociālās aprūpes centru filiāles, pievēršot uzmanību šādiem jautājumiem:

  • vispārējiem sadzīves apstākļiem;
  • spīdzināšanas un citādas cietsirdīgas vai cieņu pazemojošas izturēšanās aizliegumam;
  • klientu tiesību uz brīvību iespējamiem ierobežojumiem;
  • klientu tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību;
  • institūcijā sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātei.

Apkopojot vizīšu laikā iegūto informāciju, var secināt, ka daudzas lietas atkārtojas, neskatoties uz to, ka tika apmeklētas dažādu valsts sociālās aprūpes centru filiāles. VSAC “Zemgale” vadība izrādīja iniciatīvu vienā no centra filiālēm konstatēto preventīvi novērst visās viņu filiālēs, tāpēc tiesībsarga vēstulē apkopoti tie novērojumi, kas atkārtojās. Nosūtot šo vēstuli, tiesībsargs ļāvis visu valsts sociālo centru vadītājiem izvērtēt esošo situāciju savās iestādēs un nepieciešamības gadījumā darīt visu iespējamo, lai ieviestu tiesībsarga sniegtās rekomendācijas konkrētos jautājumos.

Tiesībsarga ziņojums (vēstule) par vizītēm uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, kas adresēta Labklājības ministrijai un valsts sociālās aprūpes centru vadītājiem, atrodams šeit.

 

Saistītā informācija:

http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsarga-zinojumi-par-cilvektiesibu-nodrosinasanu-socialas-aprupes-centros