Tiesībsargs aicina ekonomikas un tieslietu ministrus uz tikšanos par mājokļa īpašnieka un īrnieka tiesību samērošanu

Tiesībsargs aicina ekonomikas un tieslietu ministrus un Īres valdes darbības nodrošinājuma nodaļas vadītāju uz tikšanos Tiesībsarga birojā, 2013.gada 6.jūnijā plkst. 14.00, lai vienotos par iespējamu problēmas risinājumu par mājokļa īpašnieka un īrnieka tiesību samērošanu, nolūkā panākt tiesisko noteiktību.

Ir jāsamēro īpašnieka un īrnieka tiesību realizācija. Skaidrs tiesiskais regulējums izslēgtu arī negodprātīgu (bijušo īpašnieku, īrnieku) procesā iesaistīto pušu vēlmi izmantot nepilnības tiesību normās. Likumu līmenī ir jāsakārto jautājumi, kas skar mājokļa neaizskaramību, lai netiktu ierobežotas personas tiesības uz mājokli, jo nereti pēc ievešanas nekustamā īpašuma valdījumā jaunie īpašnieki mājokļa uzraudzībai norīko apsardzes darbiniekus, kas no cilvēktiesību aspekta raugoties, ir noziedzīgs nodarījums. Personai (īrniekam) tiek radīts būtisks kaitējums, proti, Latvijas Republikas Augstākā tiesa ir atzinusi, ka Satversmē garantēto tiesību aizskārums katrā ziņā atzīstams par personas tiesību un interešu ievērojamu apdraudējumu likuma „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 23.panta izpratnē.

Pilns tiesībsarga vēstules teksts ekonomikas un tieslietu ministriem un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Īres valdes darbības nodrošinājuma nodaļai pievienots pielikumā.