Tiesībsargs aicina sociālos partnerus uzstājīgāk prasīt atbildīgu pārvaldību

20.septembrī tika atzīmēta sociālā dialoga divdesmitgade. Šī pasākuma kontekstā Ministru prezidents Valdis Dombrovskis paudis, ka: “Ilgtspējīgas politikas pamatā ir dialogs ar valdības un sociālajiem partneriem, jo tieši šīs organizācijas pārstāv visplašāko sabiedrības daļu un spēj visprecīzāk atspoguļot sabiedrības nostāju tai būtiskākajos jautājumos, t.sk., nodokļu politika, demogrāfija, nevienlīdzības un nabadzības mazināšana u.c. Sociālais dialogs nozīmē dalību svarīgu lēmumu pieņemšanas procesā, kur katrai iesaistītajai pusei ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi, un katra puse ir atbildīga par šo lēmumu pieņemšanu un turpmāko izpildi.”[1]

Nevienlīdzības un nabadzības mazināšana nav tikai Latvijas politiskās dienaskārtības aktuāls jautājums. Šo problēmu risināšanā iesaistīti ne tikai Eiropas valstu politiķi, bet arī to ombudi. “Laba pārvaldība un pilsoņu tiesības taupības laikā” tika izvēlēta kā vadmotīvs 9.starptautiskai Eiropas ombudu tīkla konferencei, kurā starptautiskos partnerus par situāciju Latvijā informēju ar ziņojumu “Atbildīgas pārvaldības uzturēšana”.

Tiesiska un sociāli atbildīga valsts nodrošina visu saistību, kuru tā apņēmusies, izpildi, bet it īpaši to, kas attiecas uz sociāli mazaizsargātākajām sabiedrības grupām.

Godātie, sociālā dialoga partneri, aicinu Jūs aktīvāk iestāties par sociālo taisnīgumu, nevienlīdzības un nabadzības mazināšanu un uzstājīgāk prasīt atbildīgu pārvaldību valsts un pašvaldību iestādēs ne tikai politikas plānošanas, bet jo īpaši pieņemto lēmumu realizācijas posmā.

[1] Atzīmējot sociālā dialoga divdesmitgadi Latvijā, Rīgā notiks starptautiska konference http://www.lddk.lv/index.php?p=2080 (sk.23.09.2013.)