Tiesībsargs aicina Ventspils pilsētas domi likvidēt romu segregāciju skolās

Tiesībsarga ieskatā romu klašu veidošanai nav pozitīva rezultāta, ko apliecina Ventspils vakara vidusskolas vadības sniegtie statistikas dati tiesībsarga monitoringa vizītes laikā Ventspils pašvaldībā. Mācības pirmajā klasē uzsāk 25 – 30 skolēni, tomēr devīto klasi pabeidz 1 – 7 skolēni, vidusskolā lielākā daļa mācības neturpina.

Ventspils vakara vidusskolas darbības pārskatā par 2001./2002. mācību gadu kā viena no romu klašu pastāvēšanas stiprajām pusēm minēta „iespēja romu tautības bērniem un pusaudžiem mācīties savā vidē, tādējādi veicinot viņu adaptāciju un integrāciju gan izglītības sistēmā, gan latviskā vidē”. Neskatoties uz šo apgalvojumu, šāda pieeja tomēr noveda pie pretēja rezultāta, jo, mācoties šķirti, starp romu un citu tautību bērniem, līdz minimumam tika samazināta savstarpējā komunikācija, socializācija un starpkultūru dialogs.

Tiesībsargs atzīmē, ka Ventspils vakara vidusskolas pedagogu pieredzi darbā ar romu bērniem var izmantot kā piemēru, apmācot nepieredzējušus pedagogus darbā ar romu bērniem. Tomēr fakts, ka romu bērni mācās atsevišķās klasēs no pārējiem bērniem, nav pieļaujams, jo bērni tādējādi tiek iedalīti pēc etniskā principa, līdz ar to nenotiek pilnvērtīga komunikācija ar citu tautību un kultūru pārstāvjiem. Pāreja jāveic pakāpeniski, izveidojot attiecīgu attīstības programmu un ņemot vērā iekļaujošās jeb multikulturālas izglītības principus.