Tiesībsargs aktualizē Nacionālā preventīvā mehānisma nozīmīgumu

Tiesībsargs nosūtījis vēstules Latvijas Valsts prezidentam, Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstajam Cilvēktiesību komisāram un Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāram saistībā ar papildprotokolu “Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem”.

Kopš 2012. gada tiesībsargs valdībai un parlamentam ir norādījis uz nepieciešamību apstiprināt ANO “Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem” fakultatīvo protokolu. Dokuments paredz, ka valsts apņemas radīt neatkarīgu mehānismu, kura uzdevums ir veikt regulāras vizītes uz psihoneiroloģiskajām slimnīcām, veco ļaužu aprūpes namiem, bērnu namiem, cietumiem u.c., lai novērstu spīdzināšanu un cietsirdīgu apiešanos tajos. Valstis, kuras apstiprinājušas dokumentu, praksē veic konkrētus pasākumus, lai aizsargātu personas, kurām ir atņemta vai ierobežota brīvība. Vizīšu mērķis ir nodrošināt caurskatāmību un neatkarīgu uzraudzību visās iepriekš minētajās iestādēs, tādejādi samazinot ļaunprātīgas izturēšanās un korupcijas risku.

Papildu informācija:

www.tiesibsargs.lv/news/lv/ministru-kabineta-verte-iespeju-tiesibsargam-pieskirt-nacionala-preventiva-mehanisma-funkciju

www.tiesibsargs.lv/news/lv/valdiba-ir-pret-spidzinasanu-un-necilvecigu-attieksmi

Pielikumā vēstules.