Tiesībsargs aktualizē nepieciešamību pilnveidot portālu Latvija.lv, nodrošināt arī fiziskām personām iespēju to izmantot pilnvarojuma gadījumā

Tiesībsarga birojs saņēma iedzīvotājas iesniegumu, kurā kliente norāda, ka viņas māte ir persona ar invaliditāti un, lai kārtotu mātes lietas, klientei ir noformēta universālpilnvara. Taču šo universālpilnvaru  kliente nevar izmantot portālā Latvija.lv, lai mātes interesēs kārtotu jautājumus ar valsts iestādēm. Klientes ieskatā šāda situācija ierobežo viņas mātes tiesības izmantot šo portālu.

Tiesībsarga birojs, papētot šo situāciju tuvāk, atklāja, ka portāls Latvija.lv šā brīža tehniskajā risinājumā nenodrošina iespēju to izmantot visām pilngadību sasniegušām personām. Pilngadīgas fiziskas personas portālā var autentificēties trijos veidos: ar elektroniskā paraksta viedkarti; izmantojot internetbanku; ar elektroniskās identifikācijas karti. Ja persona ir gados vecāka, fiziski vai garīgi nespējīga vai bez prasmēm darboties portālā, portāla Latvija.lv Atbalsta dienests iesaka lūgt palīdzību bērniem, draugiem, radiem, kaimiņiem u.c., lai, izmantojot personas autentifikācijas datus, nokārtotu vajadzīgos jautājumus portālā. Minētais ieteikums un prakse neatbilst labas pārvaldības principam, jo pārkāpj personas datu aizsardzības normas, kā arī šādas darbības portālā var notikt pretēji personas interesēm, gribai un informētībai, kas var radīt nelabvēlīgas tiesiskās sekas. Turklāt ne visām personām var būt šādi autentifikācijas rīki un spējas tos izmantot (piemēram, ja persona ir garīgi slima un ir nodibināta aizgādnība). Tādējādi tiesībsargs secināja, ka portālā ar pilnvaru var darboties tikai juridiskas personas, fiziskām personām šādas iespējas nav. Līdz ar to, aktualizējot konstatēto problēmu, tiesībsargs uzsāka dialogu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru, kas ir portāla Latvija.lv pārzinis, aicinot rast iespēju autentificēties portālā arī fiziskām personām, kurām ir noformēta pilnvara vai aizgādnība.

 Šī gada 23.aprīlī tika organizēta attālināta sanāksme par pilnvarnieku tiesībām un iespējām rīkoties personas interesēs portālā Latvija.lv. Sanāksmē piedalījās Tiesībsarga biroja,  Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Zvērinātu notāru padomes pārstāvji.

Diskusijas laikā cita starpā identificētās šādas problēmas:

 

  •   juridiskām personām pilnvaras jau šobrīd darbojas portālā Latvija.lv, jo portāls ir saslēgts ar Uzņēmumu reģistra datiem (pilnvaru apjoms tiek kontrolēts automātiski un salīdzināts ar Uzņēmumu reģistra strukturētajiem datiem). Turpretī fizisku personu gadījumā pilnvaras nevar izmantot, jo nav šāda saslēguma ar kādu visaptverošu un detalizētu pilnvaru reģistru;

 

  •  ja persona dodas uz iestādi ar pilnvaru, parasti vispirms tiek pārbaudīts pilnvaras saturs, apjoms un spēks. Portālā Latvija.lv to nav iespējams izdarīt. Taču bez satura analīzes nevar automātiski akceptēt pilnvarojumu. Līdz ar to ir jāmeklē tehniski risinājumi. Universālpilnvaru izmantošanai portālā problēmām nevajadzētu būt, savukārt speciālpilnvaru un ģenerālpilnvaru gadījumā varētu būt sarežģījumi, piemēram, to tvēruma identificēšanai, jo notāru pilnvaru reģistrs nesniedz strukturētus datus, jo satur pilnvaras pdf formātā;

 

  • atbilstoši Civillikumam var būt gan mutiski, gan rakstveida pilnvarojumi. Līdz ar to aktuāls ir jautājums, ko darīt ar mutiskajiem pilnvarojumiem? Turklāt jāņem vērā, ka pilnvaras formē ne tikai notāri, bet arī bāriņtiesas, kas ir pašvaldību iestādes un kas nedarbojas centralizēti un vienoti, turklāt to izdotās pilnvaras nebūs pilnvaru reģistrā, kuru kārto notāri;

 

  •    diskutējams, vai visos gadījumos ir nepieciešama notariāli apliecināta pilnvara saziņā ar valsts iestādēm? Kādā veidā notāri varētu nodot strukturētus datus portālam Latvija.lv? Ir jābūt speciālam regulējumam ārējā normatīvā aktā, piemēram, Notariāta likumā. Turklāt, lai notāri varētu nodot datus portālam, ir jābūt atbilstošam tehniskam risinājumam no abām pusēm, kā arī tam paredzētam finansējumam. Līdz ar to aktuāls jautājums, vai notāriem saistībā ar tādu jauninājumu nevajadzēs vairāk laika pakalpojuma sniegšanai un vai tas nemainīs takses?

 

Diskusijas rezultāts: atbildīgo valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji atzina tiesībsarga aktualizēto problēmu un pieņēma aicinājumu tālāk kopīgi strādāt pie šī jautājuma risināšanas starpinstitucionālā līmenī, veicot attiecīgas izmaiņas normatīvajos aktos, portāla un notāru pilnvaru reģistra tehniskajā risinājumā, lai nodrošinātu fiziskām personām iespējas ar pilnvarojumu darboties un komunicēt ar valsts iestādēm pārstāvamās personas interesēs portālā Latvija.lv.