Tiesībsargs atbild: Vai iedzīvotāju vakcinācija pret Covid-19 ir obligāta?

Epidemioloģiskās drošības likuma 3.panta pirmajā daļā ir uzskaitīta virkne epidemioloģiskās drošības pasākumu, kur citu starpā ir minēta arī iedzīvotāju vakcinācija. Savukārt šī likuma 30.panta pirmā daļa noteic, ka infekcijas slimības, pret kurām personas vakcinējamas obligāti, kā arī šīs vakcinācijas kārtību un vakcinējamo personu loku nosaka Ministru kabinets. Turklāt šī likuma 30.panta otrā daļa noteic, ka personas, kuras tiek nodarbinātas darbos, kas saistīti ar paaugstinātu inficēšanās risku, kā arī audzēkņi un studenti, kuri mācību vai prakses laikā saskaras vai var saskarties ar infekcijas slimību izraisītājiem, vakcinējami obligāti. Infekcijas slimības, pret kurām veicama vakcinācija, un darbus, kas saistīti ar paaugstinātu inficēšanās risku, kā arī vakcinācijas kārtību nosaka Ministru kabinets. Savukārt Epidemioloģiskās drošības likuma 30.panta ceturtā daļa paredz, ka vakcinācijas, kas nav paredzētas šā panta pirmajā un otrajā daļā, ir brīvprātīgas un individuālas. Turpretī Epidemioloģiskās drošības likuma 30.panta trešā daļa noteic, ka, ja sākusies epidēmija vai pandēmija vai pastāv tās draudi, var izsludināt papildu obligāto vakcināciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

Tādējādi atbilde uz jautājumu par vakcinācijas pret Covid-19 obligātumu ir rodama attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos.

 

Infekcijas slimības, pret kurām obligāti veicama vakcinācija, vakcinējamo personu loku (tai skaitā atsevišķās profesijās nodarbinātās vai paaugstināta riska grupās ietilpstošās personas) un vakcinācijas kārtību, kā arī obligātās minimālā nodrošinājuma prasības vakcinācijas veikšanai nosaka Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumi Nr.330 “Vakcinācijas noteikumi”. Izpētot šī normatīvā akta tiesisko regulējumu, secināms, ka vakcinācija pret Covid-19 tajā nav norādīta kā obligāta. Turklāt šo Ministru kabineta noteikumu 22.punkts noteic, ka iedzīvotājiem ir tiesības atteikties no vakcinācijas.

Pētot tālāk spēkā esošos normatīvos aktus Covid-19 kontekstā, secināms, ka vakcinācijas kārtība pret Covid-19 ir noteikta Covid-19 speciālajā tiesiskajā regulējumā, proti, Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Šie Ministru kabineta noteikumi nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, tajā skaitā  kārtību, kādā veicama vakcinācija pret Covid-19 infekciju, vakcinējamo personu loku, kā arī obligātās minimālā nodrošinājuma prasības vakcinācijas veikšanai. Šo Ministru kabineta noteikumu 62.1  punkts noteic, ka personas vakcinē pret Covid-19 infekciju atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām prioritāri vakcinējamo personu grupām un veselības ministra noteiktajai vakcinācijas procesa organizēšanas kārtībai, ņemot vērā centra apstiprināto vakcīnu pasūtījumu. Secināms, ka Imunizācijas valsts padome ir rekomendējusi Veselības ministrijai kā prioritāri vakcinējamās personas noteikt veselības aprūpes sistēmas darbiniekus atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas riska kategorizācijai (2020.gada 1.decembra Ministru kabineta ārkārtas sēdē (prot. Nr. 78) pieņemtais informatīvais ziņojums “Par Covid-19 vakcīnu ieviešanas stratēģiju”).

Kārtība, kādā ir vakcinējami veselības aprūpes sistēmas darbinieki kā vakcinācijas pret Covid-19 prioritārā grupa ir noregulēta ar Veselības ministrijas 2021.gada 9.janvāra rīkojumu Nr.8 “Par ārstniecības iestāžu ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu un darbinieku vakcināciju pret Covid-19”

Izpētot sīkāk šo rīkojumu kopsakarā ar iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem, secināms, ka veselības aprūpes sistēmas darbinieku tāpat kā jebkuru citu Latvijas iedzīvotāju vakcinācija saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu ir brīvprātīga un nevar būt piespiedu kārtā iniciēta no darba devēja puses. Līdz ar to ārstniecības iestādēs strādājošām ārstniecības personām, to atbalsta personām un darbiniekiem ir brīva izvēle izlemt, kā rīkoties šajā situācijā, un darba devējam nav tiesiska pamata likt darbiniekiem vakcinēties piespiedu kārtā. Tas būtu pretrunā ar likumdevēja leģitimizēto indivīda izvēles brīvību, kas izriet no tā, ka vakcinācija pret Covid-19 normatīvajos aktos nav noteikta kā obligāta.

Vienlaikus tiesībsargs vērš uzmanību uz to, ka Covid-19 pandēmijas laikā mēs visa sabiedrība kopumā esam atbildīgi par saviem lēmumiem, brīvības izmantošanu un likumu ievērošanu. Tieši sabiedrības solidaritāte, esot atbildīgiem par saviem lēmumiem, respektējot epidemioloģiskos ierobežojumus un ieklausoties speciālistu ieteikumos, var ierobežot Covid-19 pandēmijas izplatīšanos un novērst pakļaušanu saslimšanas riskam sabiedrības mazsargātāko daļu – vecāko paaudzi, kā arī lielāka sloga radīšanu medicīnas sistēmai.

Tāpat ir jāņem vērā, ka ikviena cilvēka lēmums par vakcinēšanos pret Covid-19 sakņojas viņam pieejamā informācijā par virkni būtiskiem un savstarpēji saistītiem aspektiem, proti, pandēmiju, tās nopietnību, vakcināciju, tās nozīmīgumu, vakcīnām, to drošību un efektivitāti, personisko veselības stāvokli, anamnēzi, organisma individuālo reakciju, zināšanām par spēkā esošo tiesisko regulējumu, kā arī pārliecībā un brīvās gribas dispozīcijā. Savukārt minētie aspekti ir ciešā korelācijā ar indivīdam pieejamās informācijas avotu, tā ticamību un tvērumu. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, ka ikviena indivīda lēmums vakcinēties, vai to nedarīt, ir balstīts racionālos apsvērumos, nevis, piemēram, sazvērestības teorijās, sociālajos tīklos anonīmi izplatītā dezinformācijā vai ignorancē.

Pārrunājot ar Veselības ministrijas speciālistiem jautājumu par sabiedrībā izskanējušo iespējamo vakcinācijas pret Covid-19 obligātumu mediķiem un citiem darbiniekiem, tiesībsargs guva apstiprinājumu, ka minētā vakcinācija ir tikai brīva iespēja un tai nav imperatīvs raksturs nevienam sabiedrības loceklim. Saskaņā ar Veselības ministrijas sniegto informāciju pēdējā laikā daudz mediķu ir vērsušies ministrijā, lai precizētu šo jautājumu, jo, iespējams, ir pārprasts iepriekš minētais Veselības ministrijas 2021.gada 9.janvāra rīkojums Nr.8 “Par ārstniecības iestāžu ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu un darbinieku vakcināciju pret Covid-19”, kas juridiski paplašināja medicīnā strādājošo personu loku, kas ir tiesīgi vakcinēties prioritārā kārtā. Proti, saskaņā ar Veselības ministrijas sniegto informāciju, sākotnēji tās bija tikai ārstniecības personas, kas, veicot savus profesionālos pienākumus, ir tiešā saskarsmē ar Covid-19 pacientiem un ir pakļauti inficēšanās riskam vistiešāk.

 

Ar informāciju par sabiedrībai aktuāliem jautājumiem saistībā ar vakcināciju pret Covid-19 var iepazīties Zāļu valsts aģentūras mājaslapā

 

Tāpat Zāļu valsts aģentūras mājaslapā var iepazīties ar informāciju par vakcīnu pret Covid-19 izstrādi, apstiprināšanu un drošumu

 

Turpretī sīkākai informācijai par darba drošības pasākumiem Covid-19 pandēmijas laikā, darbinieka un darba devēja tiesībām, pienākumiem un iespējamiem pārkāpumiem aicinām atbilstoši kompetencei cilvēkus vērsties Valsts darba inspekcijā. To ir iespējams darīt ne tikai rakstveidā, bet arī saņemot telefoniskas konsultācijas, tajā skaitā anonīmas. Valsts darba inspekcijas kontaktinformācija: K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV-1010, vdi@vdi.gov.lv,  konsultatīvais tālr.: 67186522, 24777997, anonīmais uzticības tālr.: 67312176.