Tiesībsargs atkārtoti prasa Saeimai pārskatīt mediķu darba samaksas nosacījumus

Tiesībsargs prasa Saeimai līdz šī gada 1. septembrim novērst Ārstniecības likuma pārejas noteikumu neatbilstību Satversmei.

No Satversmes 107. panta izriet, ka ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, tostarp ir tiesības uz atbilstošu atlīdzību par virsstundu darbu. Jebkurš darbs, kas pārsniedz normālo darba laiku, t.i., 40 stundas nedēļā, ir uzskatāms par virsstundu darbu, un atbilstoši ir atlīdzināms, piešķirot piemaksu 100% apmērā no noteiktās algas likmes vai papildu apmaksātu atpūtas laiku.

Tiesībsargs: “Vai maz pastāv loģisks un reizē tiesisks pamatojums, kādēļ mediķiem piemaksa par virsstundu darbu ir vien 10%, nevis 100%? Varu Jums atbildēt – nepastāv!”

Nesen kā pieņemtais regulējums joprojām ierobežo ārstniecības personu un neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) brigāžu darbinieku tiesības saņemt atbilstošu atlīdzību par virsstundu darbu. Tiesībsargs uzskata, ka parlaments imitē darbību un nerod tiesisku risinājumu.

Tiesībsargs: “Ņemot vērā esošo situāciju, aicinu Saeimu vēlreiz pārskatīt mediķu darba samaksas jautājumus un viest tiesiskas korekcijas. Neatbilstību novēršanai Saeimai šoreiz ir dots īss termiņš, jo, kā liecina 2017. gada 8. jūnijā pieņemtie grozījumi Ārstniecības likumā, likumprojektu ir iespējams izskatīt Saeimā un pieņemt arī īsā laikā. Turklāt nepieciešamība pēc iespējas ātrāk novērst Ārstniecības likuma normu neatbilstību Satversmei ir svarīga ārstniecības personu un NMP brigāžu darbinieku tiesību aizsardzībai.”

Tiesībsargs vairākkārt iesaistījies situācijas risināšanā:

http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsargs-parlaments-izrada-absolutu-nespeju-un-kapitule-tiesiskuma-prieksa

http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsargs-versas-satversmes-tiesa-par-mediku-atalgojumu

http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsargs-atzinigi-verte-veselibas-ministrijas-apnemsanos-pakapeniski-nakamo-tris-gadu-laika-atteikties-no-pagarinata-normala-darba-laika

http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsarga-atzinums-par-vienlidzibas-principa-istenosanu-arstniecibas-personu-atlidzibas-noteiksana