Tiesībsargs: “E-veselībai ir jābūt drošai un cilvēktiesību principiem atbilstošai”

Pamatojoties uz Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas iesniegumu, kurā vērsa uzmanību uz nepieciešamību vērtēt Ministru kabineta noteikumus Nr. 134 „Par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”, tiesībsargs ierosināja pārbaudes lietu, analizēja atsevišķus E-veselības sistēmas aspektus, kā arī sniedza rekomendācijas.

Tiesībsargs: “E-veselība ir elektroniska valsts veselības aprūpes informācijas sistēma drošai, ērtai un ātrai medicīniskās informācijas uzkrāšanai un apmaiņai starp pacientu un viņa ārstniecībā iesaistītajām personām. Ņemot vērā, ka ar 2018. gada 1. janvāri ārstniecības personas un farmaceiti uzsāks obligātu pacientu datu ievadi sistēmā, tai ir jāfunkcionē  atbilstoši tiesiskajam regulējumam un ievērojot visus cilvēktiesību principus.”

Tiesībsargs konstatējis, ka sākotnēji MK noteikumos bijis daudz nepilnību attiecībā uz pacientu datu apstrādi. Personas veselības dati E-veselībā atspoguļo plašu un ļoti sensitīvu informāciju par cilvēka privāto dzīvi, tādēļ pārbaudes lietā tika vērtēta MK paredzētā prasība nodot pacienta veselības datus Valsts darba inspekcijai (VDI), Nacionālajam veselības dienestam (NVD), Veselības inspekcijai (VI) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA).

Tāpat pārbaudes lietas ietvaros tika veikta izpēte par diagnožu un darbnespējas cēloņu atspoguļošanas pieļaujamību darbnespējas lapās.

Izvērtējot pārbaudes lietas materiālus, konstatēts:

  1. tiesību aktos ir novērsti trūkumi no personas datu aizsardzības viedokļa. Šobrīd daudzas ārstniecības iestādes un ārstniecības personas sākušas lietot E-veselības sistēmu (https://www.eveseliba.gov.lv/sakums/about-portal/kur-lieto-E-veselibu);
  2. E-veselības sistēmā tiek apkopoti visi pacienta veselības dati, kas ir būtisks priekšnoteikums ārstniecības procesa uzsākšanai un veiksmīgai norisei;
  3. pacients var noslēgt gan visus savus datus E-veselības sistēmā, gan atsevišķus datus (izņemot e-recepti un e-darbnespējas lapu);
  4. iespējamu personas datu pārkāpumu gadījumā jāvēršas Datu valsts inspekcijā (DVI);
  5. MK 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”” nav pietiekami detalizēti atrunātas VI tiesības savu funkciju veikšanai iepazīties ar  veselības informācijas sistēmā iekļauto informāciju, tai skaitā pacientu veselības datiem.

Tiesībsargs atzinumā sniedz sekojošas rekomendācijas:

  1. ģimenes ārstiem aicinājums apgūt un lietot E-veselības sistēmu, jo tas ir pacienta interesēs;
  2. lietotājiem, atklājot trūkumus un nepilnības E-veselības sistēmā, nekavējoties ziņot par tiem atbildīgajām iestādēm;
  3. NVD jāuztur ciešs kontakts ar visiem sistēmas lietotājiem un īpaši E-veselības sistēmas ieviešanas sākuma stadijās jānodrošina labi funkcionējošs atbalsts, kas spētu sniegt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, kā arī savlaicīgi novērstu tehniskas nepilnības;
  4. Veselības ministrijai pilnveidot MK 2014.gada 11.marta noteikumus Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu”, lai precīzi atrunātu VI tiesības iepazīties savu funkciju veikšanai ar veselības informācijas sistēmā iekļauto informāciju, tai skaitā ar pacienta veselības datiem.