Tiesībsargs kritizē vilcināšanos ar valstiskā mērogā savlaicīgi identificētu problēmu risināšanu

Pamatojoties uz indivīdu un nevalstisko organizāciju ziņojumiem un sūdzībām par nepietiekamo sociālās palīdzības apjomu un ierobežoto pieeju sociālajiem pakalpojumiem bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, jau 2012.gadā Tiesībsarga birojs veica pētījumu, vērtējot, kādā mērā Latvija spēj nodrošināt cilvēka cienīgu dzīves līmeni  (mājokli, sociālo palīdzību, pieeju izglītībai, līdztiesību darba tirgū un sociālajā nodrošinājumā) personām, kurām piešķirts Latvijā alternatīvais statuss.

Pētījuma rezultātā tika identificētas divas nozīmīgas problēmas, kuru risinājumu tiesībsargs saskatīja konkrēta politiska lēmuma pieņemšanā – nosakot atbildīgo institūciju, kas uzņemtos atbildību par starptautisko aizsardzību saņēmušo personu integrāciju, un uzstādot mērķi – izveidot valstī pastāvīgi funkcionējošu, efektīvu integrācijas mehānismu, t.sk.integrācijas centru, kas realizētu integrācijas programmu.

2013.gada martā tiesībsargs ziņoja par minētajām problēmām Ministru kabinetam un saņēma apstiprinošu atbildi, ka valstī trūkst visaptveroša valsts integrācijas programma, un šāda programma būtu izstrādājama, ievērojot starptautisko aizsardzību saņēmušo personu īpašās vajadzības.

Arī 2015.gadā Augstā komisāra bēgļu lietās (UNHCR) reģionālā pārstāvniecības Ziemeļeiropā secināja, ka pašreizējais atbildības sadalījums valstī bēgļu integrācijas nodrošināšanā nav skaidrs un efektīvs, rezultātā visaptverošas valsts līmeņa bēgļu integrācijas stratēģijas un programmas trūkums tiek vēl vairāk saasināts ar valsts un nevalstisko organizāciju nepietiekamību, kuras būtu finansiāli un administratīvi nodrošinātas, lai ieviestu paredzamus un ilgtspējīgus integrācijas atbalsta pasākumus.

Šī gada sākumā Kultūras ministrija informēja tiesībsargu, ka šobrīd valstī tikai tiek izstrādāta Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda darbības programma nākamajiem 7 gadiem, kuras īstenošana tiks uzsākta tikai 2016.gadā.

Vilcināšanās valstī ar identificētu problēmu operatīvu risināšanu ir akūta, un tiesībsargs vērtē kritiski nereaģēšanu uz jau 2013.gadā tiesībsarga identificētajām problēmām starptautisko aizsardzību saņēmušo personu integrācijā.