Tiesībsargs lūdz ģenerālprokuroru uzsākt pārbaudi par normatīvo aktu pārkāpumiem bez vecāku gādības palikušu bērnu tiesību aizsardzības jomā

Tiesībsargs 18.05.2015. nosūtīja ģenerālprokuroram vēstuli ar lūgumu izvērtēt nepieciešamību uzsākt pārbaudi par normatīvo aktu pārkāpumiem bez vecāku gādības palikušu bērnu tiesību aizsardzības jomā: bērnu ievietošanu institucionālajā aprūpē bez tiesiska pamata (pretēji Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27.panta 31 daļā noteiktajam); bērnu ievietošanu ārpusģimenes aprūpē citas pašvaldības administratīvajā teritorijā (pretēji Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta piektajā daļā un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 44.panta otrajā daļā noteiktajam); uzvedības sociālās korekcijas programmu neizstrādāšanu (pretēji Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. panta otrās daļas 7.punktā noteiktajam); bērnu atrašanās aprūpes iestādē nepārskatīšana (pretēji Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27. panta 31 daļā noteiktajam); bērnu namu vadītāju kā aizbildņu bezdarbību, nenodrošinot bērnu tiesības uz pilnvērtīgu attīstību (pretēji Civillikuma 255.pantā noteiktajam).