Tiesībsargs lūdz pašvaldības nodrošināt bērniem apmaksātu pirmsskolas izglītību

Publiski ir izskanējusi Latvijas Pašvaldību savienības paustā nostāja, ka Pašvaldību savienība neplāno nekādu rīcību, atbildot uz vecāku neapmierinātību par izmaiņām privāto bērnudārzu finansējumā, kopš ir likvidēta valsts dotācija, un Pašvaldību savienības ieskatā vienlīdzību nav iespējams nodrošināt.

Saskaņā ar Izglītības likumu ikvienam bērnam ir tiesības uz valsts vai pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības ieguvi.

Pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs ir viena no pašvaldību autonomajām funkcijām.Katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē. Arī atbilstoši Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam norādītajam pirmsskolas un sākumskolas izglītība ir jānodrošina maksimāli tuvu dzīvesvietai.

Vispārējās izglītības likumā konkretizēts princips, ka vietējās pašvaldības savā administratīvajā teritorijā nodrošina vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada vecuma. 

Tātad saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu ikvienam bērnam no pusotra gada vecuma ir tiesības uz vienlīdzīgu iespēju pamata bez maksas iegūt pirmsskolas izglītību.

Tomēr praksē daudzās pašvaldībās to teritorijā deklarētiem bērniem no pusotra gada vecuma netiek nodrošināta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Labklājības ministrijas informatīvajos ziņojumos – ikgadējos pārskatos par bērnu stāvokli Latvijā gadu no gada secināts: “Ne visiem bērniem ir nodrošināta iespēja iegūt pirmsskolas izglītību; Problēma ir aktuāla.” To, ka valsts ilgstošā laika periodā nenodrošina tiesības uz pirmsskolas izglītību, kas personām rodas saskaņā ar konkrētām tiesību normām, pierāda statistika: 2011. gada nogalē rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē bija 11 800 bērnu; 2012. gada nogalē – 8 047 bērni; 2013. gada nogalē – 5000; 2014. gada septembrī – 11 265 bērni. VARAM informatīvajā ziņojumā “Priekšlikumi bērnudārzu pieejamības problēmas risināšanai” secināts, ka “ņemot vērā demogrāfiskās tendences un prognozes, turpinot pieaugt iedzīvotāju un bērnu skaitam Pierīgas novados, tajos turpinās pieaugt pieprasījums pēc bērnudārzu pakalpojumiem, arī turpmāk pārsniedzot pieejamo vietu skaitu bērnudārzos, jo tie jau šobrīd pilnā apjomā nenodrošina ar vietām esošo bērnu skaitu.

Ja pašvaldības finansējums segtu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksas privātā pirmsskolas izglītības iestādē, vienlīdzīga pieeja pirmsskolas izglītības iestādēm tiktu nodrošināta. Savukārt, ja izglītības programmu īstenošanas izmaksas privātā bērnudārzā pārsniedz atbalsta apjomu un vecākiem, kuru bērniem netiek nodrošināta vieta pašvaldības bērnudārzā, ir jāsedz izmaksu starpība, maksājot par pirmsskolas izglītības ieguvi, vienlīdzīga pieeja pirmsskolas izglītības iestādēm netiek nodrošināta.

Tiesībsargs jau 2013. gadā regulējuma izstrādes gaitā vērsa likumdevēja un Izglītības un zinātnes ministra uzmanību, ka gadījumā, ja bērniem, kuriem netiek nodrošināta vieta savas dzīvesvietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, tiks noteikta maksa par pirmsskolas izglītības ieguvi, t.i. būs jāpiemaksā starpība starp privātā bērnu dārza noteikto maksu un pašvaldības vidējām izmaksām, šāds regulējums būs pretrunā vienlīdzīgai pieejai pirmsskolas izglītībai.

Ja pašvaldība nespēj izpildīt savu likumā noteikto pienākumu – nodrošināt savā administratīvajā teritorijā dzīvojošos bērnus ar vietām pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs, tai ir pilnā apmērā jāsedz programmu īstenošanas izmaksas privātam pakalpojuma sniedzējam, lai uz vienlīdzīgu iespēju pamata  ikvienam bērnam nodrošinātu tiesības uz valsts vai pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības ieguvi. Tiesībsargs jau iepriekš aicināja noteikt pašvaldības pienākumu segt pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātam pakalpojuma sniedzējam pilnā apmērā, nevis atbilstoši pašvaldības vidējām izmaksām uz vienu izglītojamo.

Tiesībsargs lūdz pašvaldības ir nodrošināt likumā noteiktās ikviena bērna tiesības uz pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības ieguvi. Ja problēma netiks atrisināta, tiesībsargs mudinās vecākus vērsties administratīvajā tiesā, apstrīdot pašvaldību faktisko rīcību (bezdarbību).

 

Vēstule Latvijas Pašvaldību savienībai pievienota pielikumā.