Tiesībsargs lūdz prokuratūru izvērtēt vardarbību pret bērnu Jaunjelgavas vidusskolā

Pamatojoties uz plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju Tiesībsarga birojā ir ierosināta pārbaudes lieta par bērna tiesību uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē pārkāpumu Jaunjelgavas vidusskolā. Pārbaudes lietas mērķis ir izvērtēt valstī izveidotā tiesību aizsardzības mehānisma darbības efektivitāti un atklāt iespējamus trūkumus tiesību aktos vai to piemērošanā.

2013.gada 24.maijā tiesībsargs Juris Jansons Aizkraukles rajona prokuratūru nosūtīja vēstuli ar lūgumu:

  • Izvērtēt, vai Jaunjelgavas vidusskolas direktores Laumas Mīlīgas rīcībā, nenodrošinot bērna tiesības uz drošību izglītības iestādē un nekavējoties neziņojot tiesībsargājošām iestādēm par notikušo, nav saskatāmas Krimināllikuma 319.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (valsts amatpersonas bezdarbība) pazīmes – valsts amatpersonas pienākumu nepildīšana, tas ir, ja valsts amatpersona tīši vai aiz nolaidības neizdara darbības, kuras tai pēc likuma vai uzlikta uzdevuma jāizdara, lai novērstu kaitējumu ar likumu aizsargātām personas interesēm, un ja ar to ar likumu aizsargātām personas interesēm radīts būtisks kaitējums.
  • Veikt pārbaudi, vai Valsts policija, izmeklējot nodarījumu, ir ievērojusi Bērnu tiesību aizsardzības likuma 20.pantā noteikto ar bērna tiesību vai interešu nodrošināšanu saistīto lietu ārpuskārtas izskatīšanu.
  • Sniegt informāciju, vai procesa virzītājs atbilstoši Kriminālprocesa likuma 373.panta ceturtajai daļai ir nosūtījis materiālus resoriskai pārbaudei jautājuma izlemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu.

Vēstules prokuratūrai teksts pievienots pielikumā.