Tiesībsargs nosūta vēstuli Eiropas institūcijām par cilvēktiesību ievērošanu Latvijā

Tāpat kā vairums Eiropas Savienības dalībvalstu Latvija ir uzņēmusies starptautiskas saistības gan ekonomiskajā, gan cilvēktiesību jomā. Kā Eiropas Savienības un Eiropas Padomes dalībvalsts Latvija ne tikai ratificē starptautiskus līgumus cilvēktiesību jomā, bet arī uzņemas saistības tajos noteikto standartu praktiskā ieviešanā. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, Eiropas Sociālā Harta, Līgums par Eiropas Savienību, Eiropas Savienības pamattiesību harta, kā arī vairāk kā 50 citi starptautiskie dokumenti uzliek Latvijai konkrētus pienākumus garantēt cilvēka pamattiesību ievērošanu.

Šobrīd vērojams, ka valdība konsekventi rīkojas tikai noteiktu ekonomisku rādītāju sasniegšanai, nerēķinoties ne ar sabiedrības viedokli, ne ar sociālo realitāti valstī un ignorējot arī starptautisko ekspertu ieteikumus.

Tiesībsarga vēstule Eiropas institūcijām, kā arī vēstules pielikums pievienoti pielikumā.