Tiesībsargs rīko ikgadējo cilvēktiesību un labas pārvaldības konferenci

8. decembrī notiks ikgadējā tiesībsarga cilvēktiesību un labas pārvaldības konference. Tā kā Tiesībsarga birojs darbojas jau 15 gadus, pasākums tiks atklāts ar īsu atskatu uz līdz šim paveikto. Konference turpināsies ar trim paneļdiskusijām, kas tiks veltītas tēmai “Cieņpilna iesaiste kā demokrātijas pamats”.

Konference tiks rīkota hibrīda formātā – diskusiju dalībnieki tiksies klātienē, un skatītāji diskusijas varēs vērot tiešsaistē Tiesībsarga biroja mājaslapā un Facebook kontā.

Konferences programma:

10:00-10:10 Konferences atklāšana un 15 gades video

10:10-11:30 1. paneļdiskusija “Cieņa pret bērnu un efektīva jauniešu iesaiste lēmumu pieņemšanā”

Bērnu tiesību attīstībā ir sasniegts progress, atzīstot bērnus par pilntiesīgiem tiesību subjektiem. Par cilvēkiem, kuriem piemīt cilvēka tiesības. Arī cieņa. Bērniem ir tiesības būt cienītiem un pienākums izturēties ar cieņu pret citiem. Cieņa pret bērnu var izpausties, uzskatot viņu par domāt un spriest spējīgu cilvēku, kura viedoklī ieklausās un kura viedokli ņem vērā. Bērns, kurš piedzīvojis cieņpilnu attieksmi ģimenē un skolā, būs sagatavots patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, būs motivēts iesaistīties lēmumu pieņemšanā.

11:45-13:15 2. paneļdiskusija “Sabiedrības līdzdalības iespējas – no apkaimes līdz Saeimai”

Sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanas procesā ir arī cieši saistīta ar uzticību valsts vai vietēja līmeņa pārvaldei. Efektīva iesaiste lēmumu pieņemšanā, līdzdarbošanās pilsoniskās aktivitātēs ir viens no faktoriem, lai veicinātu uzticību valstij un tās struktūrām. Gan pašvaldības, gan valdības līmeni tiek īstenotas jaunas iniciatīvas, kuru mērķis ir padarīt šo tiesību īstenošanu pieejamāku un ērtāku ikvienam sabiedrības loceklim. Ņemot vērā tiesībsarga centienus palielināt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā vietējā līmenī, diskusijas mērķis ir aplūkot sabiedrības līdzdalības situāciju Latvijā 2022. gadā caur konkrētām iniciatīvām sabiedrības līdzdalības veicināšanai, un analizēt to, kā pilnveidot un popularizēt to izmantošanu.

13:30-15:00 3. paneļdiskusija “Cieņa un senioritāte”

Cilvēka cieņa ir ikvienam cilvēkam neatkarīgi no vecuma piemītoša beznosacījuma vērtība. Mūsdienās, kad sabiedrības apziņā prevalē jaunības kults un ir novērojama vecāka gadagājuma cilvēku nenovērtēšana, rodas priekšstats, ka cieņa vecumdienās devalvējas, tā vairs nav pašsaprotama, bet gan izcīnāma un līdzīgi kā teicienā par likteni  – paša spēkiem kaļama vērtība. Demokrātiskā iekārtā cilvēka cieņa valstij izvirza divas tiesiski saistošas prasības: respektēt personas brīvību un garantēt līdztiesību, nepieļaujot diskrimināciju. Cieņas nodrošinājums ir pamattiesība jebkurā cilvēka vecumā. Cilvēka cieņai atbilstošas vecumdienas ir ne tikai eksistenciālo pamatvajadzību apmierināšana, bet arī atzīšana no līdzcilvēku puses, kas ietver pieņemšanu, novērtēšanu un atbalstu. Tā ir arī pienākuma un vajadzības apziņa, iespēja pilnvērtīgi iekļauties, darboties un realizēties sabiedriskajā dzīvē. Līdz ar to aktuāls ir jautājums: ciktāl cilvēka cieņas apziņa un baudīšana vecumdienās ir atkarīga no valsts garantētajiem un piedāvātajiem instrumentiem, bet cik no paša cilvēka iniciatīvas, atvērtības un rosības?