Tiesībsargs un labklājības ministrs vienisprātis par nepilnībām likumos

2017. gada 15. februārī tiesībsargs Juris Jansons tikās ar labklājības ministru Jāni Reiru, lai pārrunātu aktualitātes bērnu tiesību un personu ar invaliditāti jomās. Abu institūciju sadarbība kā tiesībsarga, tā labklājības ministra skatījumā ir veiksmīga, uz kopīgiem mērķiem vērsta, turklāt savstarpēji papildinoša.

Tikšanās laikā amatpersonas vienojās, ka būtu jāveic grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu“, kas paredz aizbildņa tiesības izvēlēties vecāku pabalsta izmaksas periodu, kā arī “Valsts sociālo pabalstu likumā“, attiecībā uz to, kā tiek nodrošināti bērna uzturēšanas izdevumi un/vai sociālā palīdzība aizbildnim, kurš uzņēmies rūpes par nepilngadīgo ārzemnieku.

Kā rāda nesenā pieredze, valsts pārvaldes institūcijas lietas mēdz skatīt šauri, bez iedziļināšanās to pamatbūtībā, tādēļ precizējumi likumā palīdzētu ātrāk un veiksmīgāk risināt līdzīgas situācijas.

Ministrs vērsa uzmanību uz Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un spēju darboties elastīgi un uz klientu orientēti. Tiesībsargs jau 2011. gadā informēja valdību par nepieciešamību nodrošināt tehnisko palīglīdzekļu pieejamību personām ar invaliditāti, norādot, ka pieprasījums pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem aizvien pieaug. 2015. gadā šis jautājums tika skarts atkārtoti. Pēc sarunām ar organizāciju, kas pārstāv personas ar invaliditāti, izkristalizējās būtiskas problēmas. Pirmkārt, personas ar invaliditāti baidās sūdzēties par tehnisko palīglīdzekļu nepieejamību, jo domā, ka tādā gadījumā tos vispār nedabūs. Otrkārt, tehniskie palīglīdzekļi vēl aizvien ir nepieejami. Piemēram, sievietei riteņkrēslā uz grūtniecības laiku nav iespējams iegūt grūtniecēm piemērotu riteņkrēslu, jo rindā ir jāgaida 16 mēneši. Treškārt, nesaprotama ir situācija ar tehnisko palīglīdzekļu specifikācijām valsts iepirkumos, jo tajās tiek pieprasīti tehniskie palīglīdzekļi, kādus patiesībā nemaz neražo.

Ministrs informēja par plāniem pilnībā reorganizēt esošo tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanas sistēmu. Tiesībsargs uzsver: “Būtiski, lai personas ar invaliditāti, tostarp bērni, savlaicīgi saņem viņu vajadzībām atbilstošus, kvalitatīvus tehniskos palīglīdzekļus, kā arī lai personu ar invaliditāti viedoklis tiktu ņemts vērā, izstrādājot tehniskās specifikācijas tehnisko palīglīdzekļu iegādei. Sociāli atbildīgā valstī kā Latvija – cilvēkam un viņa tiesībām jābūt prioritātei.”

Ņemot vērā, ka 15. februāris ir Ēnu diena, tiesībsargu un ministru tikšanās laikā pavadīja trīs ēnas.