Tiesībsargs vēršas Satversmes tiesā par UGF parādnieku vārdu publiskošanu

Šī gada 3. jūlijā Tiesībsargs atkārtoti nosūtījis pieteikumu Satversmes tiesai saistībā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda (turpmāk UGF) parādnieku vārdu publiskošanu. 

Latvijas Republikas Saeima 2014. gada 30. oktobrī pieņēma likumu “Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā”, kas stājās spēkā 2014. gada 29. novembrī. Pieņemtā norma paredz, ka UGF administrācija publisko ziņas par parādnieku (vārds, uzvārds, personas koda otrā daļa un dzimšanas gads) UGF mājas lapā. 

Jāvērš uzmanība, ka šādu ziņu publiskošana par bērna tēvu vai māti kā uzturlīdzekļu parādnieku vienlaikus skar arī bērna tiesības uz privāto dzīvi – tā izpauž informāciju, ka starp bērna vecākiem ir bijis strīds par bērna uzturēšanu, ka viens no vecākiem ir cēlis prasību tiesā un otrs labprātīgi nepilda tiesas spriedumu un ka vienam no vecākiem ir tāds mantiskais stāvoklis, ka uzturlīdzekļus viņa vietā maksā valsts. Šādas informācijas nonākšana trešo personu rīcībā var radīt nelabvēlīgas sekas bērnam – pakļaut bērnu emocionālas vardarbības riskam, radīt sociālu atstumtību u.tml. 

Tiesībsargs lūdz Satversmes tiesai atzīt pieņemto normu par neatbilstošu Satversmes 96. panta vārdiem “Ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves (…) neaizskaramību”.