Tiesībsargs: Visu kursu daudzbērnu ģimeņu studentiem jābūt iespējai pretendēt uz stipendiju “Studētgods”

Tiesībsargs līdz nākamā gada 1. februārim aicina Ministru kabinetu novērst nepilnību un nodrošināt tiesības visu kursu studentiem no daudzbērnu ģimenēm pretendēt uz sociālo stipendiju “Studētgods”. Šobrīd spēkā esošie noteikumi paredz atbalstu tikai tiem studentiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri uzsāka studijas 2021. gada 1. septembrī vai vēlāk.

Tiesībsargs pēc vairāku iesniegumu saņemšanas uzsāka pārbaudes lietu[1] par iespējamu tiesiskās vienlīdzības principa pārkāpumu stipendijas piešķiršanas noteikumos.

Iesniegumos tiesībsargam tika norādīts, ka šī stipendija tiek piešķirta tikai tiem studentiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri uzsāka studijas vai atjaunoja studijas 2021. gada 1. septembrī vai vēlāk. Tas netiek attiecināts uz studentiem, kas ir uzsākuši studijas pirms minētā datuma.

Stipendijas “Studētgods” ieviešana ir daļa no ģimenes valsts pabalsta reformas. Tas ir būtisks solis, lai atvieglotu sociāli mazaizsargāto sabiedrības grupu piekļuvi augstākajai izglītībai.

Tiesībsarga ieskatā “Studētgods” ir attiecināms uz Satversmes 109. pantu, kas noteic, ka “ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos”. Ministru kabinets ir noteicis jauniešus no daudzbērnu ģimenēm kā atbalstāmo grupu, kā arī konkrētu stipendijas apmēru, ja studenti izpilda noteiktus kritērijus, piemēram, par sekmju līmeni.

Tomēr, analizējot situāciju, ir redzams, ka normatīvais regulējums paredz atbalstu tikai tiem studentiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri uzsāka/ atjaunoja studijas 2021. gada 1. septembrī, savukārt studentiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri uzsāka studijas pirms šī laika, minētā norma neparedz iespēju pretendēt uz stipendijas saņemšanu. Tiesībsargs norāda, ka tas veido atšķirīgu attieksmi pret studentiem no daudzbērnu ģimenēm atkarībā no laika, kad tie uzsāka studijas.

Izglītības un zinātnes ministrija, kas bija atbildīgā institūcija par stipendijas koncepta izstrādi ir norādījusi, ka šāda atšķirīga attieksme ir bijusi politiskās izšķiršanās jautājums.

Tiesībsargs norāda, ka šāds arguments nav pietiekams pamatojums, jo politiskiem lēmumiem nav augtāks juridiskais spēks kā Satversmei un vispārējiem tiesību principiem. Arī politiskiem lēmumiem ir jāatbilst Satversmē nostiprinātajām normām un vērtībām.

Līdz ar to, tiesībsargs konstatē, ka šādai atšķirīgai attieksmei nav leģitīma mērķa un apstrīdētais regulējums neatbilst Satversmei. Tiesībsargs līdz nākamā gada 1. februārim aicina Ministru kabinetu nodrošināt tiesības visu kursu studentiem no daudzbērnu ģimenēm pretendēt uz sociālo stipendiju “Studētgods”.


[1] Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-42-26C par Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta Noteikumu Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” 38. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un 109. pantam. Atzinums pieejams šeit: https://www.tiesibsargs.lv/resource/atzinums-par-stipendijam/