Tūrisma firmu piedāvājumos nav pieļaujama vecuma diskriminācija

Tiesībsarga redzeslokā ir nonākusi sūdzība par iespējamu diskrimināciju uz vecuma pamata kādas tūrisma firmas piedāvātajos ceļojumu aprakstos, proti, tie ietver vecuma ierobežojumu līdz 45 gadiem. Izpētot sīkāk tūrisma firmas mājas lapu, secināms, ka šādu vecuma ierobežojumu satur lielākā daļa no piedāvāto ceļojumu aprakstiem (pa Indiju, Mjanmu, Peru, Filipīnām, Šrilanku, Laosu, Kambodžu, Vjetnamu u.c.).

Saskaņā ar Satversmes 91.pantu visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas, neatkarīgi no personas rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem. Turklāt atbilstoši Satversmes 95.pantam cieņu pazemojoša izturēšanās pret cilvēku ir aizliegta. Līdz ar to nedrīkst cilvēku tiesiski diferencēt, balstoties uz kādu no šiem aizliegtajiem kritērijiem, tajā skaitā vecumu. Par diskrimināciju var runāt tad, ja atšķirīgā attieksme, balstoties uz vecumu, ir neattaisnota.

Izlasot piedāvāto ceļojumu aprakstus, kuros ir noteikts vecuma ierobežojums līdz 45 gadiem, kā arī pamatojumu (piedzīvojumos piedalās jauni cilvēki un vakari beidzas ar ballītēm) secināms, ka minētais ierobežojums balstās pieņēmumos, aizspriedumos un stereotipos par vecumu, nevis attaisnojamā pamatā, kas objektīvi pierāda un pamato šāda ierobežojoša kritērija noteikšanu. Līdz ar to šāds ierobežojums rada nevienlīdzīgas un diskriminējošas attieksmes sajūtu, kā arī liek cilvēkiem virs 45 gadiem sajusties nepilnvērtīgiem. Jo sevišķi aizvainojoši tas šķiet situācijās, kad, piemēram, persona, kas ir virs 45 gadiem un vēlas ceļot, ņemot vērā savu veselīgo un harmonisko dzīves veidu un salīdzinoši labo fizisko stāvokli, ir krietni veselīgāka un aktīvāka par dažu labu jaunākas paaudzes cilvēku. Cilvēki ir dažādi un mēdz būtiski atšķirties arī vienas vecuma grupas ietvaros, ņemot vērā ģenētiku, dzīves veidu, temperamentu un citus individuālos faktorus.

Tāpēc vecuma ierobežojumu noteikšana līdz 45 gadiem tūrisma firmas mājas lapā pirmsšķietami ir kvalificējama kā diskriminācija uz vecuma pamata.

Ņemot vērā Tiesībsarga likuma 11. pantā noteikto tiesībsarga funkciju sekmēt vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un jebkāda veida diskriminācijas novēršanu, tiesībsargs ir aicinājis attiecīgo tūrisma firmu izvērtēt iespējamo neatbilstību normatīvajiem aktiem, veicot attiecīgus labojumus ceļojumu aprakstos, un izņemt vecuma ierobežojumu līdz 45 gadiem. Detalizēts plānotā ceļojuma apraksts ar visiem tā izaicinājumiem dotu iespēju katram interesentam pašam izvērtēt, vai tas viņam derēs interešu vai fiziskā stāvokļa dēļ. Ja atsevišķu tūrisma firmas organizēto ceļojumu mērķgrupa ir tikai jaunieši, tad ieteicams būtu šos ceļojumus sagrupēt atsevišķā sadaļā, piemēram, ar nosaukumu “Ceļojumi jauniešiem”, tādējādi uzskatāmi patērētāju informētu, ka ceļojumi ir tieši jauniešiem un neradītu liekus pārpratumus un diskriminējošu attieksmi. Taču, ja Jūsu kompānija organizē ceļojumus, kas paredzēti personām tikai līdz 45 gadiem, tad šāds vecuma ierobežojumus ceļojuma aprakstā ir objektīvi jāpamato ar precīziem datiem, pētījumiem un statistiku.