Ziņojums: Tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšana tiesas sēdēs, izmantojot videokonferenci

Tiesībsargs 2015. gadā vienu no prioritātēm tēmā par personas tiesībām uz taisnīgu tiesu bija izvirzījis videokonferenču izmantošanas praksi tiesās un ieslodzījumu vietās. 2015.gada 17.jūnijā ir sagatavots tiesībsarga ziņojums par Tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanu tiesas sēdēs, izmantojot videokonferenci , kas nosūtīts Latvijas Republikas Saeimai, Tieslietu padomei, Tieslietu ministrijai, Tiesu administrācijai, Ieslodzījumu vietu pārvaldei, Latvijas Zvērinātu advokātu padomei, Valsts policijai, Valsts Robežsardzei un Ģenerālprokuratūrai.

Tēmas izpētes laikā Tiesībsargs iepazinās ar videokonferenču iekārtu izmantošanu Ieslodzījumu vietu pārvaldes struktūrvienībās, veica tiesu aptauju, ieguva informāciju no Tiesu administrācijas, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, kā arī veica normatīvā regulējuma un Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakses izpēti.

No Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras izriet, ka personas uzklausīšana lietā ir pieļaujama ar videokonferences starpniecību un tas nekādā veidā nav pretrunā Konvencijas prasībām, tomēr katrā gadījumā tiesai būtu jānorāda uz izvēlētā pasākuma leģitīmo mērķi, kā arī videokonferences izmantošanai jābūt saderīgai ar prasībām par taisnīgu tiesu, kuras izriet no Konvencijas 6.panta.

Secināts, ka atbildīgā ministrija videokonferenču ieviešanā nav veikusi sistēmiskus un visaptverošus pasākumus, lai veicinātu videokonferenču izmantošanu tiesās un ieslodzījumu vietās. Konstatēts, ka ieslodzījuma vietās nav vienota iekšējā kārtība attiecībā uz videokonferences organizēšanu. Visbeidzot arī normatīvajā regulējumā ir konstatējamas nepilnības, par kurām būtu jādiskutē tiesību normu piemērotāju vidū.