Konsultatīvā padome veselības aprūpes jomā

Konsultatīvā padome veselības aprūpes jomā tika izveidota 2013. gadā.

Padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir izvērtēt faktisko situāciju veselības aprūpes jomā Latvijā – valsts garantētās medicīniskās palīdzības minimuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111.pantā, Starptautiskā pakta par sociālajām, ekonomiskajām un kultūras tiesībām 12.pantā, kas noteic, ka šī pakta dalībvalstis atzīst katra cilvēka tiesības sasniegt visaugstāko fiziskās un psihiskās veselības līmeni, Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un starptautiskajos tiesību aktos noteiktajam.

Padomei ir šādi uzdevumi: 

  • sniegt tiesībsargam redzējumu par veselības aprūpi valstī kopumā; 
  • apzināt valsts garantētā medicīniskās palīdzības minimuma (VGMPM) apjomu saskaņā ar tiesību aktos noteikto; 
  • identificēt neskaidrās situācijas un konstatēt būtiskākās neatbilstības starp tiesību normās noteikto un faktiski garantēto VGMPM; 
  • sniegt tiesībsargam viedokli par VGMPM atbilstību Latvijas Republikas Satversmē un starptautiskajos tiesību aktos noteiktajam; 
  • sniegt tiesībsargam priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos. 

 

Konsultatīvā padome veselības aprūpes jomā uz pirmo sēdi sanāca 2013. gada 22. oktobrī