Projekts: Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds, 2019.-2021.

Eiropas Savienība

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Projektu  “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1. posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1) līdzfinansē Eiropas Savienība

Projekts “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)”

2019. gada martā Tiesībsarga birojs uzsāk vairāku gadu ilgu projektu “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1. posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1). Projekta vispārīgais mērķis ir nodrošināt piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības procesu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra direktīvai 2008/115/EK. Savukārt projekta tiešais mērķis ir pilnveidot Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu ārzemnieku piespiedu izraidīšanas novērošanas mehānismu.

Projekta ietvaros īpaša uzmanība tiks pievērsta nepilngadīgo bērnu, kuri ceļo bez pavadības, tiesību aizsardzībai un cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas procedūru pilnveidošanai izraidīšanas procesā.

Lai nodrošinātu efektīva piespiedu kārtā izraidāmo personu novērošanas mehānisma funkcionēšanu, jāveic darbs, kas pilnveidotu esošās iestrādes (metodoloģiju, vadlīnijas, anketas, datu bāzi). Praktiskos piemērus gūstot no personu aptaujām, slēgta tipa iestāžu apsekošanas un ārzemnieku izraidīšanas novērošanas praksēm.

Pēdējo četru gadu laikā, kopš palielinājies no Vjetnamas Sociālistiskās Republikas ieceļojošo neregulāro migrantu skaits, ir identificēti gadījumi, t.sk. nepilngadīgo ārzemnieku bez pavadības vidū, kas norāda uz cilvēku tirdzniecības riskiem, tādēļ viens no projekta darbības virzieniem būs saistīts ar pašreizējo praksi cilvēktirdzniecības upuru atpazīšanā Valsts robežsardzes veiktajās procedūrās (piemēram, intervijās). Aptaujājot izraidāmos ārzemniekus, nepieciešams noteikt to papildus jautājumu loku, kas palīdzēs novērotājam atpazīt iespējamos cilvēktirdzniecības upurus, un sadarbībā ar iestādēm, kas atbildīgas par cilvēku tirdzniecības novēršanu, nodrošināt šo upuru tiesību aizsardzību. Projekta īstenošanas rezultātā tiks stiprināta starpinstitucionālā sadarbība, lai identificētu cilvēku tirdzniecības upurus pirms izraidīšanas, un nodrošinātu viņu tiesību aizsardzību, t.sk. pret atkārtotu viktimizāciju un nonākšanu cilvēktirdzniecības organizatoru pakļautībā.

Pēdējos gados sevišķi izgaismojusies problēma, kas saistās ar nepilngadīgo ārzemnieku bez pavadības ģimenes locekļu meklēšanu – bāriņtiesām trūkst vadlīniju un pieredzes, lai uzsāktu šo radinieku meklēšanu. Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 4.panta otro daļu, bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Tādējādi lietās ar bērniem, kas ceļo bez likumiskajiem pārstāvjiem, bērnu tiesiskās intereses aizstāv tieši bāriņtiesu locekļi. Taču šobrīd bāriņtiesām nav pieejami informatīvie un praktiskie resursi, kas palīdzētu saprast, kā rīkoties, lai īstenotu nepilngadīgā ārzemnieka, kurš Latvijā uzturas bez vecāka vai cita likumiskā pārstāvja pavadības, tiesību un interešu aizsardzību. Praksē konstatēti gadījumi, kad bāriņtiesas neizprot savus pienākumus nepilngadīgo bērnu bez pavadības tiesību un interešu nodrošināšanā.

Latvijas Republika pēc neatkarības atgūšanas ir pievienojusies Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989. gada Bērnu tiesību konvencijai. Novērošanas rezultātā tiesībsargs ir nonācis pie slēdziena, ka jāpievērš uzmanība speciālistu sagatavošanai, kas ir atbildīgi par bērnu tiesību aizsardzību piespiedu izraidīšanas procesā, jo izraidāmie bērni ir mazaizsargāto personu grupa, un nacionālā līmeņa iesaistīto ekspertu sagatavošana un zināšanas ir vājas.

Projektu “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1. posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1) līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta termiņš ir 01.03.2019. – 28.02.2021. Projektam finanšu informācija – piešķirtais finansējums EUR 106 063, fonda finansējums EUR 79 547 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 26 516.

Tiesībsarga biroja iepriekš paveiktais cilvēktiesību nodrošināšanai ārzemnieku piespiedu atgriešanas procedūrā

Līdz šim Eiropas Atgriešanās fonda projektu ietvaros laika posmā no 2011.gada novembra līdz 2012.gada jūnijam un no 2013.gada jūlija līdz 2015. gada jūlijam Tiesībsarga biroja speciālistu paveiktais:

 • izstrādāta vienota metodoloģija;
 • izstrādāta un aprobēta anketa piespiedu kārtā izraidāmo personu aptaujas veikšanai;
 • izstrādāta un aprobēta anketa izmitināšanas un aizturēšanas vietu apsekošanai;
 • izstrādāta un aprobēta anketa novērojumu fiksēšanai faktiskās izraidīšanas posmā.

Šo aktivitāšu īstenošanas rezultātā tika:

 • nodrošināta uzraudzība 198 piespiedu kārtā izraidāmām personām;
 • ņemta dalība novērotāja statusā 12 faktiskajās izraidīšanās;
 • izstrādātas piespiedu izraidīšanas procesa novērošanas anketas;
 • izstrādātas datu bāzes ievadformas;
 • uz papildinātu un aprobētu anketu pamata papildinātas datu bāzes ievadformas;
 • uzlabota izveidotā datu bāze;
 • nodrošināta institucionālā atmiņa, datu apstrādes iespējas un informācijas analīze dažādos griezumos;
 • sagatavots ziņojums par trūkumu novēršanu piespiedu izraidīšanas procesā;
 • par sagatavotajiem ieteikumiem noorganizēta diskusija piespiedu izraidīšanas procesā iesaistīto valsts pārvaldes iestāžu un NVO pārstāvjiem.

Projekta pasākumi

18.02.2021Tiešsaistes apmācības bāriņtiesu darbiniekiem par bērnu tiesību nodrošināšanu izraidīšanas procesā

27.11.2020. Tiešsaistes apmācības “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšana izraidīšanas procesā”

03.09.2020. Tiešsaistes sanāksme ar Nīderlandes Repatriācijas un atgriešanas dienesta pārstāvjiem

13.08.2020. Igaunijas normatīvais regulējums un prakse cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanā izraidīšanas procesā

10.08.2020. Informatīvais materiāls “Cilvēktiesības piespiedu izraidīšanas procesā”

26.06.2020. Eiropas valstu prakse nepilngadīgo bez pavadības tiesību nodrošināšanā izraidīšanas procesā

25.06.2020. Tiešsaistes sanāksme izraidīšanas projekta ietvaros ar igauņu kolēģiem

17.06.2020. Tiesībsargs un Valsts robežsardze paraksta sadarbības vienošanos

15.06.2020. Vācijas Federatīvās Republikas tiesiskais regulējums un praktiskie aspekti iespējamo cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas jomā piespiedu izraidīšanas procedūrās

09.06.2020. Polijas un Lietuvas normatīvais regulējums piespiedu izraidīšanas procesā

13.05.2020. Nepieciešams viens visaptverošs “jumta” likums cilvēktirdzniecības novēršanā

22.04.2020. Kā nekļūt par cilvēktirdzniecības vai krāpniecības upuri koronavīrusa pandēmijas laikā?

02.03.2020. Tiesībsarga birojs piedalās projektā “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)”

13.02.2020. “Patvērums “Drošā māja”” skatījums uz cilvēktirdzniecības risku novērošanu izraidīšanas procedūru pilnveidē

09.01.2020. Norisinājās diskusija par cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas procedūru pilnveidošanu izraidīšanas procesā

05.12.2019. Tiesībsarga biroja ekspertu vizītes Valsts robežsardzes reģionālo pārvalžu struktūrvienībās, lai pārrunātu ar cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanu saistīto problemātiku

28.11.2020. Tiesībsarga biroja eksperti piedalās Valsts Robežsardzes koledžas rīkotajā starptautiskajā seminārā “Cilvēktirdzniecības novērošanas un apkarošanas tiesiskie aspekti:problēmas, risinājumi, labākā pieredze”

17.11.2019. Vadlīnijas piespiedu kārtā izraidāmo personu uzraudzības mehānisma īstenošana

21.10.2019. Eiropas valstis sadarbojas, lai novērstu cilvēku tirdzniecību

25.09.2019. Tiesībsarga biroja un Valsts robežsardzes speciālisti ieskicē cilvēktirdzniecības riskus piespiedu izraidīšanas procesā