29.05.2013.

ANO dokuments

ANO Bērnu tiesību komitejas Vispārējais komentārs Nr. 14 (2013) par bērnu tiesībām uz to, lai primārais apsvērums būtu viņu intereses

Bērnu tiesību konvencijas 3. panta 1. punkts.