Bērnu tiesības

Bērnu tiesības ir pamattiesību un pamatbrīvību kopums, kuram ir jābūt nodrošinātam katram bērnam (bērns ir persona, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu), bez jebkādiem izņēmumiem un neatkarīgi no rases, ādas krāsas, dzimuma, valodas, reliģijas, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelšanās, mantiskā stāvokļa, dzimšanas vai citiem ar bērnu vai viņa ģimeni saistītiem apstākļiem. Jebkurās attiecībās un iestāžu darbā, kas skar bērnu, bērna tiesības un intereses ir prioritāras. Bērnu tiesībās iekļautas tiesības uz izglītību, veselības aizsardzību, mājokli un sociālo nodrošinājumu, saskarsmi ar vecākiem, taisnīgu tiesu, kā arī tiesības neciest no vardarbības un bērnu ar speciālām (īpašām) vajadzībām tiesības.  

Piemērs: Strādāju bērnunamā, un esmu redzējusi, kā kāds cits darbinieks cietsirdīgi izturas pret vienu no bērniem. Neesmu pārliecināta, pie kā labāk vērsties – pie iestādes vadības vai citā iestādē. 

Vairāk par bērnu tiesībām.

Vairāk par ANO Bērnu tiesību konvenciju.

Tiesību akti

Skatīt visus

Informatīvie materiāli

Skatīt visus