31.12.2014.

Pētījums

ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām monitorings 2010 – 2014, Pašvaldību aptaujas rezultāti