14.12.1990.

ANO dokuments

ANO Pamatprincipi attieksmei pret cietumniekiem (pieņemti 1990. gada 14. decembrī)