13.06.2022.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-15-27L par labas pārvaldības principa nodrošināšanu Latvijas sieviešu 3×3 basketbola komandas izvirzīšanas procesā iekļaušanai Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā 2022.gadam

Apraksts

Pamatojoties uz personas iesniegumu, tiesībsargs izskatīja pārbaudes lietu Nr. 2022-15-27L par iespējamu diskriminācijas aizlieguma un labas pārvaldības principa pārkāpumu Latvijas Basketbola savienības (turpmāk – LBS), Latvijas Olimpiskās komitejas (turpmāk – LOK) un Latvijas Olimpiskās vienības (turpmāk – LOV) darbībā.

Iesniegumā tika lūgts izvērtēt, vai LBS, LOK un LOV darbībā nav saskatāmi diskriminācijas aizlieguma un labas pārvaldības principa pārkāpumi, pieņemot lēmumu par Latvijas sieviešu 3×3 basketbola komandas sastāva izvirzīšanu LOV sastāvam 2022.gadam.

Izvērtējot saņemto informāciju kopsakarā ar Iesniedzēja iesniegumā norādīto, tiesībsargs secināja, ka nav pamata ierosināt pārbaudes lietu iegūtās informācijas dziļākai izvērtēšanai daļā par iespējamu diskrimināciju sportistu iekļaušanai LOV sastāvos 2022.gadam, jo nebija konstatējams, ka sportistu atlases un apstiprināšanas procesā tiktu pieļauta diskriminācija.

Vienlaikus tiesībsarga ieskatā, no iegūtās informācijas nebija iespējams konstatēt, vai LBS, LOK un LOV rīcībā ir saskatāmi labas pārvaldības principa pārkāpumi, tādēļ tiesībsargs ierosināja pārbaudes lietu iesniegumā minēto apstākļu padziļinātai noskaidrošanai un iespējamu labas pārvaldības principa pārkāpumu izvērtēšanai.

Tiesībsarga atzinuma būtiskākie secinājumi:

 1. Lai arī atbilstoši LBS norādītajam, sportistu atlases kritēriji jau ir bijuši izstrādes stadijā, paredzot arī izlases trenera tiesības ietekmēt sastāva izvēli, tie nav bijuši apstiprināti atlases reālās darbības brīdī.
 2. Trīs dienu laikā faktiski ir tikuši gan apstiprināti federācijas (LBS) iesniegtie atlases kritēriji, gan apstiprināti iesniegtie kandidātu saraksti. Tiesībsarga ieskatā šāda lēmumu pieņemšana neliecina par labu pārvaldības principa nodrošināšanu, kā arī vērtējama kā formāla pieeja. Turklāt šāda lēmumu pieņemšanas kārtība nenodrošina efektīvu kontroles mehānismu pār LBS un LOK pieņemtajiem lēmumiem.
 3. Lai arī ar LOV Konsultatīvās Padomes lēmumu (apstiprinājumu) tika apstiprināti LBS iesniegtie kandidāti dalībai LOV Sudraba un Bronzas sastāvā, sportistu izvirzīšanas process nav noticis efektīvi un pārskatāmi, radot neizpratni par pieņemto lēmumu pamatotību un atbilstību izvirzītajiem kritērijiem, nenovēršot saprātīgas šaubas par pieņemto lēmumu objektivitāti.
 4. LOK īstenotās pārmaiņas nav notikušas atbilstoši augstiem labas pārvaldības principa standartiem. Proti, LOK sadarbība ar federācijām, informācijas apritē nav bijusi secīga, pārdomāta un kvalitatīva, vairāk notikusi neformāli. Tiesībsarga ieskatā starp LOK un LBS nav bijusi veiksmīga komunikācija, kas vērsta uz noteikto mērķu sasniegšanu, jo no LOK puses nav bijušas izvirzītas skaidras un nepārprotamas prasības, kā rezultātā arī LBS rīcība ir bijusi nekonsekventa un nepārdomāta sportistu atlases kritēriju izstrādes procesā.
 5. Starp LOK un Latvijas sporta federācijām par jauno LOK pamatnostādņu izvirzīšanu, kā arī federāciju kompetenču izmaiņām un to īstenošanu praksē, nav notikusi secīga, pārskatāma un labai pārvaldībai atbilstoša sadarbība, tādā veidā apdraudot veiksmīgu valsts deleģēto uzdevumu izpildi.
 6. Starp visu iesaistīto iestāžu un organizāciju sadarbību trūkst pārskatāms kontroles mehānisms par deleģēto uzdevumu izpildi. Proti, nav caurskatāma lēmumu pieņemšanas un izpildes sistēma, kas ir ļoti svarīgs elements labai pārvaldībai kopumā, tādēļ lielāka atbildība būtu jāuzņemas IZM, kā par sporta jomu atbildīgajai valsts pārvaldes iestādei, nodrošinot saprotamu atbildīgās jomas darbību, ievērojot labas pārvaldības principa prasības.

Tiesībsarga rekomendācijas

Tiesībsargs aicina Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), Latvijas Basketbola savienību (LBS) un Latvijas Olimpisko komiteju (LOK) ievērot laba pārvaldības principa prasības, un tieši:

 1. IZM nodrošināt pārskatāmu uzraudzības mehānismu pār LOK un sporta federāciju darbību deleģēto uzdevumu izpildi.
 2. IZM nodrošināt publiski pieejamu un pārskatāmu sporta nozares deleģējuma struktūru un tās darbību.
 3. LBS izstrādāt un noteikt precīzu kārtību, kā notiek sportistu atlases process sportistu iekļaušanai LOV sastāvos.
 4. LOK darbībā nodrošināt efektīvu sadarbību ar atbildīgajām sporta federācijām organizatorisku jautājumu risināšanā, ievērojot labas pārvaldības prasības un ievērojot savlaicīgu informācijas apriti.
 5. Gan LBS, gan LOK nodrošināt, ka pieņemtie lēmumi un ar sporta nozares attīstību izstrādātie un saistītie noteikumi ir publiski pieejami.
 6. LOK un LBS savlaicīgi sniegt atbildes likumā noteiktajā kārtībā uz personu iesniegumiem.