28.07.2022.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-30-19AA par bērna izslēgšanu no ģimenes ārstes pacientu saraksta

Apraksts

Tiesībsargs pēc bērna vecāka iesnieguma ierosināja pārbaudes lietu un sagatavoja atzinumu par iespējamu labas pārvaldības un bērna tiesību pārkāpumu Nacionālā veselības dienesta (turpmāk – Dienests) darbā, kā arī iespējamiem trūkumiem Ministru kabineta 2018. gada 28.augusta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 555).

Pamatojoties uz Noteikumu 30.2. apakšpunktā noteikto, pēc ģimenes ārstes lūguma un Veselības inspekcijas atzinuma iesniedzēja bērns tika izslēgts no ģimenes ārstes pacientu saraksta, konstatējot, ka bērns nepilda ģimenes ārsta norādījumus un rekomendācijas, šādā veidā tieši ietekmējot veselības aprūpi un slimību ārstēšanu. Ģimenes ārstes lūgums par bērna izslēgšanu no viņas pacientu saraksta tika pamatots arī ar konfliktsituācijām ar bērna vecāku, vecāka necieņu un attieksmi pret ārsti, kā arī vecāka iesniegtajām vairākām sūdzībām par ārstes rīcību dažādās iestādēs. Dienestam par izslēgšanas faktu bija pienākums informēt bērna vecāku, taču, tas tika izdarīts pēc gandrīz četriem mēnešiem, kad tika saņemts tiesībsarga informācijas pieprasījums un pārbaudīti šīs lietas apstākļi.

Pārbaudes lietā tika konstatēts:

  1. Bērna izslēgšana no ģimenes ārstes pacienta saraksta paredz tiesību norma, taču tiesiskais regulējums ierobežo bērna tiesības un nav vērsts uz bērna labāko interešu nodrošināšanu. Līdz ar to tika atklāti trūkumi Noteikumos Nr.555.
  2. Ārstēšanas režīma un rekomendāciju neievērošana, par kuru izpildi primāri ir atbildīgi vecāki, ir bērna aprūpes pienākuma nepildīšana, jo vecāku pienākums ir rūpēties par bērna veselību. Ar izslēgšanu no ģimenes ārsta pacientu saraksta bērns faktiski tiek sodīts par sava vecāka rīcību.
  3. Gadījumos, kad bērna veselība, drošība, attīstība tiek apdraudēta vecāku aprūpes trūkuma vai citas rīcības dēļ, ir izmantojams valstī izveidotais tiesību aizsardzības mehānisms – personai ir pienākums ziņot par bērna tiesību pārkāpumu bāriņtiesai, kuras kompetencē ir pārbaudīt bērna aprūpes nodrošināšanu ģimenē.
  4. Dienesta darbā tika konstatēts bērna tiesību un labas pārvaldības principa pārkāpums, nekavējoties neinformējot bērna likumiskos pārstāvjus un bērnu par bērna izslēgšanu no ģimenes ārstes pacientu saraksta.

Tiesībsargs sniedza rekomendācijas:

  1. Veselības ministrijai izstrādāt grozījumus Noteikumos Nr. 555, lai novērstu konstatētos trūkumus, nosakot, ka Noteikumu Nr. 555 30.2. apakšpunktā ietvertais regulējums nav piemērojams attiecībā uz bērniem.
  2. Dienestam turpmāk ievērot labas pārvaldības principu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 20. panta pirmajā daļā noteikto, nodrošinot lietu, kas skar bērna tiesības un intereses, izskatīšanu nekavējoties.