30.01.2024.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā 2024-06-5G par iestāžu rīcību par aizgādības un saskarsmes tiesībām

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2024-06-5G par bāriņtiesas un tiesas rīcību civillietā, kas skar aizgādības un saskarsmes tiesības

Kurš pieteica un par ko?

Pamatojoties uz personas iesniegumu, tiesībsargs izskatīja pārbaudes lietu Nr. 2024-06-5G par Rīgas bāriņtiesas (turpmāk tekstā – Bāriņtiesa) rīcību, neievērojot labas pārvaldības principu un kavējot civillietas, kas skar aizgādības un saskarsmes tiesības, izskatīšanu tiesā.

Kādu iespējamo pārkāpumu izvērtē?          

Lietas, kas saistītas ar bērna tiesību vai interešu nodrošināšanu, tiesā izskatāmas ārpus kārtas. Lietā, kas izriet no aizgādības vai saskarsmes tiesībām, tiesa pēc savas iniciatīvas vai lietas dalībnieka lūguma pieprasa attiecīgās bāriņtiesas atzinumu. Institūcijas atzinumu tiesa novērtē kā pierādījumu. Procesuālās darbības izpilda likumā noteiktajos termiņos. Ja procesuālie termiņi nav noteikti likumā, tos nosaka tiesa vai tiesnesis. Tiesas vai tiesneša noteiktā termiņa ilgumam jābūt tādam, lai procesuālo darbību varētu izpildīt. Procesuālo darbību izpildīšanai nosaka precīzu datumu vai termiņu.

Problēmas īss raksturojums, citi būtiskie lietas apstākļi   

Ierosinot civillietu par bērna dzīves vietas noteikšanu, Tiesa lūdza Bāriņtiesai atzinumu. Pēc pusgada tēvs iesniedza pretprasību par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanu mātei ar dēlu. Bāriņtiesa, vairāk kā pēc pusgada, pieņēma atzinumu tikai par bērna dzīvesvietu pie mātes. Par tēva pretprasību atzinums nebija sniegts, jo Tiesa nebija to pieprasījusi, tādēļ Tiesa sēdē uzlika pienākumu Bāriņtiesai to sniegt. Atzinums Tiesai par saskarsmes tiesības kārtības noteikšanu bērnam sniegts vēl pēc diviem mēnešiem. Taču Bāriņtiesa izlēmusi arī jautājumu par bērna dzīvesvietas noteikšanu, lai gan Tiesa bija uzdevusi sniegt atzinumu tikai par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanu. No Bāriņtiesas sēdes protokola ir konstatējams, ka sēdē sarunas risinājušās tikai par saskarsmi. Atzīts, ka bērna dzīvesvieta nosakāma pie tēva, bet mātei – saskarsme ar bērnu.

Ņemot vērā Bāriņtiesas pieļautos pārkāpumus, Tiesa atkārtoti uzlikusi pienākumu Bāriņtiesai sniegt atkārtotu atzinumu, jo uz to brīdi spēkā bijuši divi savstarpēji pretēji atzinumi. Atzinumu Bāriņtiesa pieņēmusi vēl pēc pusgada, bet Tiesai un lietas dalībniekiem izsniegusi vēl pēc diviem mēnešiem. Bāriņtiesa kavēšanos attaisnojusi ar Bāriņtiesas locekļu noslodzi un attaisnotu prombūtni, tādēļ lēmumu nav sagatavojusi 10 darba dienu laikā. Tāda Bāriņtiesas rīcība kavējusi civillietas izskatīšanu Tiesā. Vienlaikus konstatēts, ka Tiesa nav noteikusi Bāriņtiesai atzinuma iesniegšanas termiņus.

Būtiskākie secinājumi

Bāriņtiesa, neievērojot normatīvajos aktos noteiktos termiņus lietās par atzinumu sniegšanu tiesai un lēmumu izsniegšanu lietas dalībniekiem, kavējusi Tiesas darbu civillietā.

Tiesa, nav ievērojusi Civilprocesa likuma 46. pantā paredzēto par procesuālo termiņu noteikšanu Bāriņtiesai atzinuma sniegšanai un nav nodrošinājusi pušu tiesības – saprātīgu termiņu iebildumu un pierādījumu iesniegšanai par Bāriņtiesas atzinumiem.

Rekomendācijas

Bāriņtiesa aicināta ievērot normatīvajos aktos noteiktos procesuālos termiņus lietās par atzinuma sniegšanu pēc tiesas pieprasījuma un lēmumu izsniegšanā lietas dalībniekiem; nepieļaut tādu rīcību, kas varētu kavēt tiesu darbu civillietās, kas skar bērna tiesības.

Tiesa aicināta ievērot Bērnu tiesību aizsardzības likuma 20. panta trešajā daļā noteikto un lietas, kas saistītas ar bērna tiesību un interešu nodrošināšanu, izskatīt ārpus kārtas saprātīgā termiņā; pieprasot bāriņtiesām atzinumu civillietās, noteikt saprātīgus to sniegšanas termiņus, ievērojot normatīvajos aktos noteikto procesuālo kārtību to sagatavošanai un personu līdzdalības nodrošināšanu; civillietās, kas skar bērna tiesības, noteikt tādus procesuālos termiņus, lai lietas dalībnieki spētu izmantot Civilprocesa likumā noteiktās tiesības un  izpildīt pienākumus.

Par atzinumā konstatēto informēts Bērnu aizsardzības centrs.

Pielikumi