22.06.2023.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2023-19-27L par meža ceļa tīrīšanu ziemā

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2023-19-27L par meža ceļa tīrīšanu ziemas periodā

Kurš pieteica un par ko?

Tiesībsargs ir izskatījis pārbaudes lietu Nr. 2023-19-27L, kas ierosināta, pamatojoties uz personas 20.12.2022. iesniegumu par iespējamu labas pārvaldības principa pārkāpumu Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība, iepriekš pirms administratīvi teritoriālās reformas – Baldones novada pašvaldība) rīcībā, jo ziemas periodā ir apgrūtināta/faktiski nav iespējama pārvietošanās pa ceļiem, kas ved uz Iesniedzēja dzīvesvietu, nenotīrīta sniega dēļ.

Problēmas īss raksturojums, citi būtiskie lietas apstākļi

Lai Iesniedzējs piekļūtu savai dzīvesvietai savā nekustamajā īpašumā, kas atrodas mežā, ir jāizmanto gan privātpersonām piederoši ceļi, gan AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM) pārvaldībā esošie valsts meža ceļi. Iesniedzējs ir lūdzis Pašvaldībai “rast iespēju puteņu laikā iztīrīt ceļu, jo netieku uz darbu”. Turklāt, ziemā, aizputināta ceļa dēļ ir liegta piekļuve arī valsts dienestu transportlīdzekļiem. LVM ir aicinājusi Pašvaldību noslēgt sadarbības līgumu par konkrētā ceļa uzturēšanu ziemas periodā, jo ceļš pilda arī sociālo funkciju, par kuras nodrošināšanu iedzīvotāju savukārt ir atbildīga Pašvaldība. Pašvaldība sadarbības līguma projektu ir noraidījusi un Iedzīvotājam atteikusi uzturēt meža ceļu ziemā.

Iesniedzējam ir atļauta brīva meža ceļa izmantošana, taču LVM pārvaldīto meža ceļu galvenā funkcija ir nodrošināt meža apsaimniekošanu un ugunsapsardzību, līdz ar ko ceļu uzturēšana tiek plānota atbilstoši meža apsaimniekošanas vajadzībām.

Pašvaldības pienākums ir nodrošināt savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju tiesisko interešu ievērošanu, kuriem šis ceļš nodrošina vienīgo fizisko piekļuvi Pašvaldības un valsts sniegtajiem pakalpojumiem

Tiesībsarga atzinuma būtiskākie secinājumi:

Labklājības, drošības un ilgtspējas nodrošināšanai cilvēkam ir jāgarantē samērīga tiesību uz īpašumu, mājokli, tiesību uz darbu un citu tiesību īstenošana. Šīs cilvēka pamattiesības ir mūsu valsts vērtības, kas nostiprinātas Latvijas Republikas Satversmē un kuru nodrošināšanu garantē valsts.

Šo tiesību realizācijā ir nozīmīgi, lai cilvēks nebūtu izolēts no sabiedrības laikapstākļu dēļ.

Tiesības piekļūt sev piederošam nekustamajam īpašumam ir būtiskas cilvēka pamattiesības – tiesību uz īpašumu – sastāvdaļa.  Taču tās nav absolūtas. Ikvienām cilvēka pamattiesībām jābūt samērīgām ar citu cilvēku pamattiesībām. Vienlaikus valstī jābūt izveidotiem mehānismiem šo tiesību aizsardzībai un nodrošināšanai.

Tiesībsargs secināja, ka:

  1. Attiecībā uz piekļuvei Īpašumiem izmantojamiem ceļiem, kas atrodas privātajos īpašumos, Pašvaldība var lemt saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 8.1 panta otro daļu  par pašvaldības nozīmes statusa piešķiršanu attiecīgajiem ceļiem, lai nodrošinātu vienotu ceļu  un  ielu  tīklu  pašvaldībā  un  sabiedrības  iespējas  un  tiesības  ikvienam  tos izmantot;
  2. Ievērojot Zemes pārvaldības likuma 8.1 panta regulējumu, Latvijas valstij piederošam meža ceļam nav nosakāms pašvaldības nozīmes ceļa statuss.;
  3. Ņemot vērā meža ceļa, kas nodrošina piekļuvi Īpašumam, sociālo funkciju, atzīmējams, ka atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmajai daļai un 61.panta pirmajai daļai iestādes sadarbojas, lai veiktu savas funkcijas un uzdevumus, savukārt publiskas personas sadarbības līgumu slēdz, lai panāktu vismaz vienas līdzējas – publiskas personas kompetencē ietilpstoša pārvaldes uzdevuma efektīvāku veikšanu.

Tiesībsarga rekomendācijas:

Tiesībsargs aicināja Pašvaldību slēgt ar akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži” sadarbības līgumu par ceļa tīrīšanu ziemas periodā, lai nodrošinātu piekļuvi Iesniedzēja nekustamajam īpašumam.