13.10.2023.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lieta Nr. 2023-29-27B par vienoto nodokļu kontu un VID komunikāciju

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lieta Nr. 2023-29-27B par vienotā nodokļu konta funkcionalitātes un
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) komunikācijas draudzīgumu, un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) atbilde

Kurš pieteica un par ko?

Pēc privātpersonas iesnieguma tika vērtēts, vai izveidotas 2021. gadā ieviestais vienotais nodokļu konts kā automatizēta sistēma ir draudzīga nodokļu maksātājiem.

Kādu iespējamo pārkāpumu izvērtē?

Labas pārvaldības principa noteikumu ievērošanu.

Problēmas īss raksturojums, citi būtiskie lietas apstākļi

Nodokļu maksātājam vairāk kā gadu tika aprēķināta nokavējuma nauda par to, ka likumā noteiktajā termiņā viņā kā darba ņēmējs pie darba devēja ārvalstnieka kļūdaini mazākā apmērā bija deklarējis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk arī – VSAOI) noteiktā laika periodā. Lai arī faktiski nodokļu makātājs vienotajā nodokļu kontā atbilstošajos ceturkšņos veica naudas līdzekļu iemaksas, kas atbilda deklarētajam saņemtās atlīdzības apmēram, vienotā nodokļu konta administrēšanas algoritms VSAOI nomaksai attiecināja tikai deklarētās summa. Savukārt atlikušie faktiski samaksātie naudas līdzekļi vienotajā nodokļu kontā palika kā neattiecinātie maksājumi, kurus novirzīja nākamo saistību dzēšanai, t.sk. aprēķinātās nokavējuma naudas dzēšanai.

Iesniedzējs, veicot VSAOI nomaksu atbilstoši faktiskajam apmērām, paļāvās, ka saistības ar valsti ir nokārtotas. Savukārt VID, neizslēdzot kļūdas iespējamību, uzskatīja, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām iesniedzējs pats ir atbildīgs par korektu deklarācijas aizpildīšanu un nodokļa nomaksu.

Būtiskākie secinājumi

Tiesībsargs konstatēja, ka vienotā nodokļu konta sistēma ir automatizēta sistēma, kura neparedz brīdinājuma nosūtīšanu nodokļu maksātājam gadījumos, ja vienotajā nodokļu kontā ir neattiecinātās summas. Tā kā vienotais nodokļu konts ir nodokļu nomaksas procesa tehnisks risinājums, tad tajā vajadzētu varēt iestrādāt arī brīdinājuma sistēmu, ka nodokļu maksātājiem vērš uzmanību, piemēram, ka vienotajā nodokļu kontā ir neattiecinātie naudas līdzekļi, kas attiecīgi nodokļu maksātajam draudzīgi aicinātu pievērst uzmanību iespējamo kļūdu esamībai un to labošanai. Lai arī formāli par kļūdu ir atbildīgs nodokļu maksātās, tomēr risinājumu nemeklēšana vienoto nodokļu konta sistēmas pilnveidošanai nodokļu maksātajiem rada netaisnīguma sajūtu, kas savukārt neveicina pozitīvu attiecību veidošanu starp sabiedrību un VID.

Vienlaikus tiesībsargs konstatēja, ka VID pēc savas iniciatīvas nepārbauda kavēto nodokļu maksājumu pareizību, ja nodokļu maksātājs lūdz skaidrojumu par to. Tikai pēc tiesībsarga iesaistes, tas tika darīts, un konstatēts, ka jāveic pārrēķins. Papildu tam tiesībsargs konstatēja, ka VID izveidotais aprēķina atšifrējums vidusmēra nodokļu maksātājam ir neskaidrs.

Tiesībsarga rekomendācijas

  1. Vienotā nodokļu konta administrēšanas sistēmas ietvaros izstrādāt nekavējošu automātisku ziņojumu nosūtīšanas algoritmu nodokļu maksātājiem, ja tiek konstatētas neizmantotās neattiecinātās iemaksas.
  2. Individuālos gadījumos, rūpīgāk pārbaudīt nodokļu maksātāju paustās neskaidrības, t.sk. pārliecināties par VID aprēķinu pareizību. Savukārt, skaidrojot nodokļu maksājumu aprēķinus, pievērst lielāku uzmanību to uztveramībai un saprotamībai no nodokļu maksātāju puses.