25.01.2024.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2024-05-5G par bērna tiesību un interešu ievērošanu saskarsmē ar māti

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2024-05-5G par bērna tiesību un interešu ievērošanu saskarsmē ar māti ieslodzījumā

Kurš pieteica un par ko?

Pamatojoties uz bērna aizbildnes iesniegumu, tiesībsargs izskatīja pārbaudes lietu Nr. 2024-05-5G par Limbažu novada bāriņtiesas (turpmāk tekstā – Bāriņtiesa) rīcību, nenodrošinot aizbildnībā esoša bērna tiesību un interešu ievērošanu saskarsmē ar māti.

Kādu iespējamo pārkāpumu izvērtē?          

Bērnam ir tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar jebkuru no vecākiem (saskarsmes tiesība). Katram vecākam ir pienākums un tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu. Bērnam, kas nodots aizbildnībā, ir tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar vecākiem, izņemot gadījumus, kad tas: 1) kaitē bērna veselībai, attīstībai un drošībai; 2) rada draudus aizbildņiem vai citiem bērniem.Aizbildnis var atļaut bērnam uzturēties pie vecākiem, kuriem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības, ja bāriņtiesa pieņēmusi par to lēmumu.

Problēmas īss raksturojums, citi būtiskie lietas apstākļi  

Bērna māte atrodas ieslodzījuma vietā. Par bērna aizbildni iecelta mātes māsa. Meitene pie mātes ieslodzījuma vietā ciemojas ar nakšņošanu. Māte bērnam zvanot pat sešas reizes dienā, sākot no plkst. 7.00 no rīta. Pēc sarunām ar māti meitenei mainoties uzvedība – kļūst agresīva, nervoza un nemierīga. Pēc ciemošanās meitenei mainās attieksme pret aizbildni un pārējiem ģimenes locekļiem – izrāda neapmierinātību pret aizbildni un aizbildnes dēlu, tiek negatīvi ietekmētas savstarpējās attiecības. Māte noskaņo bērnu pret aizbildni, manipulē ar bērnu. Aizbildne uzskata, ka bērnam nebūtu jānakšņo pie mātes ieslodzījuma vietā, tādēļ ar vairākiem iesniegumiem ir vērsusies Bāriņtiesā. Bāriņtiesa nav pieņēmusi lēmumu un nav atbildējusi uz aizbildnes iesniegumu.

Būtiskākie secinājumi

Bāriņtiesa nav ievērojusi normatīvajos aktos noteikto un pieļāvusi bērna tiesību pārkāpumu:

  1. neizskatot aizbildnes 2023. gada 14. jūnija iesniegumu Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā un termiņā un nepieņemot lēmumu par bērna saskarsmi ar māti;
  2. ilgstoši pieļaujot situāciju, ka bērns ciemojas vairākas diennaktis pie mātes ieslodzījuma vietā bez Bāriņtiesas lēmuma, turklāt Bāriņtiesa norādījusi, ka aizbildnei jānodrošina saskarsme;
  3. ilgstoši pieļaujot situāciju, ka bērns ciemojas vairākas diennaktis pie mātes vīra ārvalstī bez Bāriņtiesas lēmuma. Bāriņtiesa atbalstījusi šādu risinājumu.
  4. ilgstoši pieļaujot bērna mātes un aizbildnes domstarpības par mātes un bērna saskarsmi un audzināšanu, nav  rīkojusies to novēršanai, piedāvājot pakalpojumus, piemēram mediāciju, nav sadarbība ar sociālo dienestu un cietuma administrāciju.

Rekomendācijas

Bāriņtiesa aicināta novērst pieļautos trūkumus:

  • izlemt jautājumus par bērna ciemošanos pie mātes un mātes vīra atbilstoši bērna labākajām interesēm un pieņemot lēmumus;
  • izskatīt aizbildnes 2023. gada 14. jūnija iesniegumu un pieņemt bērna labākajām interesēm atbilstošu lēmumu;
  • novērst bērna mātes un aizbildnes domstarpības bērna aizgādības jautājumos, iesaistot Sociālo dienestu un Iļģuciema cietuma administrāciju, apsvērt iespēju nodrošināt mediācijas pakalpojumu.

Par atzinumā konstatēto informēts Bērnu aizsardzības centrs.