23.08.2023.

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-43-5F par tiesībām uz personas datu aizsardzību

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-43-5F par tiesībām uz personas datu aizsardzību

Kurš pieteica un par ko?

Tiesībsargs uz privātpersonas iesniegumu pamata ierosināja pārbaudes lietu Nr.2022-43-5F par iespējamo tiesību uz privāto dzīvi – personas datu aizsardzību – aizskārumu. Privātpersona norādīja, ka, skatot ar soda izpildi saistītu jautājumu, tiesas sēžu kalendārā tika publiskots viņas vārds, uzvārds, kā arī Krimināllikuma panti un daļas, uz kura pamata bija celta apsūdzība krimināllietā. Turklāt notiesājošs spriedums šajā krimināllietā tika taisīts ar noziedzīgām darbībām pret dzimumneaizskaramību, kuras minētā persona izdarīja būdama nepilngadīga.

Problēmas īss raksturojums, citi būtiskie lietas apstākļi

Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumi Nr.123 “Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas” (Noteikumi Nr.123) neparedz atšķirīgu tiesu kalendārā publicējamās informācijas apjomu, tiesai skatot ar soda izpildi saistītus jautājumus. Vienlaikus Kriminālprocesa likumā (KPL) likumdevējs nošķīris krimināllietas iztiesāšanu pēc būtības no piespriestā soda izpildes jautājumiem.

Izvērtējot tiesu sniegtos viedokļus, tiesibsargs konstatēja, ka  nav izveidojusies vienota KPL normu interpretācija un piemērošana praksē. Attiecīgi, tiesām lemjot par sēdes veida noteikšanu, tas var sekmēt atšķirīgu Noteikumu Nr.123 8.panta izpratni daļā par tiesas sēžu kalendārā publicējamās informācijas apjomu, ierakstos par tiesas sēdēm saistībā ar soda izpildes jautājumiem.

Tiesībsarga atzinuma būtiskākie secinājumi:

Tiesībsargs secināja, ka Latvijas Republikas Satversmes 96.pantā garantēto tiesību ierobežojums, kurš rodas publicējot tiesas sēžu kalendārā personas vārdu, uzvārdu ar informāciju par līdz pilngadības sasniegšanai izdarītā noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju, ja tiek skatīts ar piespriestā soda izpildes jautājums, nav uzskatāms par atbilstošu un samērīgu citu personu un sabiedrības kopumā gūtajam labumam.

Tiesībsarga ieskatā nepastāv objektīvi iemesli, soda izpildes stadijā, mainīt krimināllietas izskatīšanas kārtību un attiecīgi tiesas sēžu kalendārā publiskojamās informācijas daudzumu, ja sākotnēji lieta pēc būtības tika skatīta slēgtās sēdēs.