Datu aizsardzība

“Personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu. Identificējama persona ir tāda, kuru var atpazīt pēc identifikatora, piemēram, vārda, uzvārda, personas koda, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatora vai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem. Personas dati ir cieši saistīti ar tās privāto dzīvi, kas savukārt ir aizsargāta ar cilvēktiesībām. Lai nepārkāptu šīs tiesības, jebkāda ar personas datiem saistīta darbība ir veicama likuma ietvaros.

Piemērs: Apsūdzētās personas dati kopā ar lietas materiāliem tika izsniegti citām kriminālprocesā iesaistītajām personām, tādējādi tika izpausti dati par cilvēka veselības stāvokli.

Tiesību akti

Atzinumi un viedokļi

Skatīt visus