06.03.2023.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-57-27K par VID prettiesisku rīcību

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-57-27K par VID prettiesisku rīcību saistībā ar iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju aizpildīšanu un nodokļa aprēķināšanu nodokļu maksātāja vietā, Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) atbilde

Kurš pieteica un par ko?

Pēc tiesībsarga iniciatīvas tika vērtēts, vai VID tiesiski aizpildīja gada ienākumu deklarācijas iedzīvotāju vietā un attiecīgi aprēķināja nodokli maksātāju vietā.

Kādu iespējamo pārkāpumu izvērtē?

Labas pārvaldības un tiesiskuma principa noteikumu ievērošanu.

Problēmas īss raksturojums, citi būtiskie lietas apstākļi

Ar 2020. gada 27. novembra likumu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””[1] ir noteiktas jaunas VID pilnvaras – nodokļu maksātāja vietā iesniegt gada ienākumu deklarāciju saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju un attiecīgi veikt nodokļu aprēķinu, ja nodokļu maksātājam bija pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju, bet viņš nav to iesniedzis. Rezultātā nodokļu maksātājam rodas pienākums nomaksāt nodokli.

Minētās VID pilnvaras (nodokļu maksātāja vietā aizpildīt gada ienākumu deklarāciju un aprēķināt maksājamos nodokļus) vispārējā kārtībā ir ieviestas tikai no 2021. gada 1.janvāra un attiecīgā kontrole, informējot nodokļu maksātu līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1. maijam (atsevišķos gadījumos līdz 1. jūnijam), veicama par katru taksācijas gadu. Vienlaikus likumdevējs noteica izņēmumu no šī principa, paredzot, ka deklarāciju par 2018. un 2019. taksācijas gadu (vai par kādu no šiem gadiem) VID var aizpildīt līdz 2021. gada 1.martam, paziņojot par to maksātājam. Savukārt par 2020. taksācijas gadu un pārējiem nākamajiem gadiem līdz 1.maijam[2].

Būtiskākie secinājumi

Tiesībsargs konstatēja:

  1. VID ir atzinis, ka automātisko nodokļa aprēķinu par 2018., 2019. un 2020. taksācijas gadu un paziņošanu nodokļu maksātājiem VID informācijas sistēmās 2021. gadā izpildīja novēloti, pārkāpjot likumā noteiktos VID pilnvaru izmantošanas termiņus attiecībā uz vēsturiskajiem – 2018., 2019. un 2020. taksācijas gadiem.
  2. VID ir pārkāpis ievērojama nodokļu maksātāju skaita tiesības uz tiesisko drošību un tiesisko paļāvību, proti, par 2018.un 2019. taksācijas gadu VID prettiesiski ir aizpildījis 58 178 nodokļu maksātājiem gada ienākumu deklarācijas un attiecīgi aprēķinājis maksājamo nodokli, savukārt par 2020. taksācijas gadu – 51 964 nodokļu maksātājam.
  3. No labas pārvaldības principa viedokļa VID nav nodrošinājis taisnīgu procedūras īstenošanu un nav ievērojis nodokļu maksātāju tiesiskās intereses.

Tiesībsarga rekomendācijas

  1. VID atcelt visus prettiesiskos lēmumus, kas pieņemti, pārkāpjot likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pārejas noteikumu 152. un 153. punkta noteikumus.
  2. Ik gadu pirms 1. marta VID sniegt plašu skaidrojumu plašsaziņas līdzekļos par gada ienākumu deklarāciju iesniegšanas obligātumu un ar to saistītajiem citiem jautājumiem, kas skar nodokļu maksātāju intereses.
  3. Finanšu ministrijai izvērtēt VID amatpersonu atbildību, kas pieļāvušas atzinumā konstatēto nodokļu maksātāju tiesību un interešu pārkāpumu.

09.02.2024. Valsts ieņēmumu dienests informēja tiesībsargu:

Atbildot uz Tiesībsarga vēstuli par rekomendācijas izpildi pārbaudes lietā Nr. 2022-57-27K, informējam, ka Valsts ieņēmumu dienests ir nodrošinājis nodokļu maksātājiem aprēķinātās nokavējuma naudas dzēšanu par periodu, kad Valsts ieņēmumu dienests kavēja nodokļa aprēķināšanu un paziņošanu nodokļu maksātājiem.

Par laika periodu no 2021. gada 1. marta līdz nodokļa aprēķina faktiskajam paziņošanas datumam aprēķinātā nokavējuma nauda ir dzēsta un par minēto faktu paziņots nodokļu maksātājiem.


[1] https://likumi.lv/ta/id/319382

[2] Minētais saskan ar 2020. gada 27. novembra likumu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” anotācijā ietverto skaidrojumu (34., 35.lpp.) (aplūkots 24.02.2023.)